Uitbreiding afnameplicht 2015

Afnemers binnen het domein van politie en justitie moeten in straf- en vreemdelingenzaken, voor zover mogelijk, gebruik maken van beëdigde tolken en vertalers.

 

Sinds 1 maart 2015 is de afnameplicht uitgebreid met:

  • de bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
  • Vluchtelingenwerk Nederland;
  • de Dienst Justitiële Inrichtingen;
  • advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.

 

Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van de afnameplicht?

Naast de in de Wbtv expliciet aangeduide justitiële instanties, zijn vanaf 1 maart 2015 ook bovenstaande instanties verplicht om in straf- en vreemdelingenzaken beëdigde tolken en vertalers in te zetten. Voor de Uitwijklijst geldt de wettelijke afnameplicht niet.

 

Hoewel de wettelijke afnameplicht niet ziet op de inzet van tolken en vertalers van de Uitwijklijst, heeft de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) over tolk- en vertaaldiensten voor de advocaat in de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvullende afspraken gemaakt met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) en Livewords (voorheen: Concorde). Met deze partijen is de Raad een contractuele afnameplicht overeengekomen van tolken en vertalers van de Uitwijklijst. Dit betekent concreet dat de bemiddelaars op basis van de wettelijke afnameplicht altijd eerst op zoek moeten gaan naar een tolk of vertaler uit het register. Is er geen registertolk of -vertaler beschikbaar, dan kiest de bemiddelaar voor de inzet van een tolk of vertaler van de Uitwijklijst. Uiteindelijk kan de bemiddelaar uitwijken naar een overige tolk of vertaler, als ook de Uitwijklijst geen soelaas biedt.

 

Door de uitbreiding van de afnameplicht zijn TVcN (bemiddelaar tolkdiensten) en Livewords (voorheen: Concorde) (bemiddelaar vertaaldiensten) nog meer dan in het verleden gehouden om advocaten een tolk of vertaler uit het Rbtv aan te bieden. Dit betekent ook dat een bemiddelaar een verzoek van een advocaat om een voorkeurstolk niet meer kan honoreren, als er voor die talencombinatie een beëdigde tolk beschikbaar is. Bij de keuze voor de tolk mag TVcN, bij gelijke kwaliteit, ook altijd rekening houden met de reiskosten van een tolk.

 

Waarom is de afnameplicht uitgebreid?

De belangrijkste reden voor de uitbreiding van de afnameplicht is het belang dat wordt gehecht aan de inzet van goed gekwalificeerde en integere tolken en vertalers binnen de strafrechts- en vreemdelingenketen. Ten tijde van de totstandkoming van de Wbtv was de aanwijzing van de nu in de wet opgenomen organisaties een eerste stap en de mogelijkheid is juridisch open gelaten om op termijn de afnameplicht uit te breiden met meer organisaties.