Kwaliteitsverbetering

Een moderne, professionele overheid opereert kostenbewust en transparant en handelt uiteraard binnen wettelijke kaders. Daarnaast verzilvert deze overheid kansen waar het kan en integreert innovatie in de gehele manier van werken ten behoeve van kwaliteit en efficiency. Met deze kaders en uitgangspunten in het achterhoofd, werken de betrokken partners in het programma Tolken in de Toekomst aan een grote kwaliteitsverbetering ten aanzien van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid.
 

Inzet van registertolken die volledig aansluit bij de praktijk

Het Rbtv is oorspronkelijk ingericht om de kwaliteit en integriteit van tolken die worden ingezet bij bepaalde overheidsorganisaties zeker te stellen. Op dit moment voldoet het Rbtv onvoldoende aan de vraag vanuit die overheidsorganisaties. Regelmatig worden erook tolken van buiten het Rbtv ingezet. De afgelopen periode is uitvoerig gekeken naar inschrijfvoorwaarden van het register die aansluiten op de vraag uit de uitvoeringspraktijk van organisaties die met tolken werken. Die vraag bestaat voor een groot deel uit tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van de huidige registertolken. Daarnaast zijn er ook organisaties – die nu nog niet uit het register putten – voor wie tolken met taalvaardigheid B2 in bepaalde gesprekken volstaat.

De komende tijd werken we toe naar een nieuwe situatie waarin het B2-taalvaardigheidsniveau voor tolken als minimumniveau wordt gehanteerd van het register. De registratie van de tolken die al in het Rbtv staan (op C1-niveau) wijzigt niet. In het register wordt voor iedereen duidelijk onderscheid aangebracht tussen C1- en B2-tolken. Voor de afnameplichtige organisaties blijft gelden dat zij net als nu tolken moeten afnemen met taalvaardigheidsniveau C1. Een aantal andere overheidsorganisaties committeert zich ook aan het gebruik van het Rbtv. Zij zullen steeds de afweging mogen maken of zij een C1- of B2-tolk willen inzetten.
 

Monitoring

In de nieuwe systematiek moeten intermediairs als contractpartij de gevraagde tolken matchen en leveren. Hiermee ontstaat een veel actievere mogelijkheid om te sturen op de daadwerkelijke inzet van de juiste tolk. In het contractmanagement zal, via prestatie-indicatoren en targets, het leveren van de tolk met de gevraagde kwalificaties een continu onderwerp van monitoring zijn.


Meer informatie

Houd de website en nieuwsbrief van Bureau Wbtv in de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.