Register, afnameplicht en Uitwijklijst

Rbtv

Alle beëdigde tolken en beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen personen die in het Rbtv staan, zijn bevoegd om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigde vertaler te werken. Dat betekent dat alleen tolken en vertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken of werkzaamheden als beëdigd tolk mogen uitvoeren. Tolken en vertalers die zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.
 

Twee taalniveaus voor tolken

Binnen het Rbtv onderscheiden we voor tolken twee taalniveaus: C1-niveau en B2-niveau. Door technische beperkingen spreken we tijdelijk van niveau 1 en niveau 2.
Zoekt u een tolk op C1-niveau? Kies dan voor 'Register niveau 1'. Zoekt u een tolk op B2-niveau? Kies dan voor 'Register niveau 2'.
Vertalers zijn in het Rbtv alleen op C1-niveau beschikbaar.

 

Afnameplicht

Deze afnemers zijn verplicht (artikel 28 Wbtv) om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten:

 ·         Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

 ·         tot de rechterlijke macht behorende gerechten;

 ·         Openbaar Ministerie;

 ·         Immigratie- en Naturalisatiedienst;

 ·         politie;

 ·         Koninklijke Marechaussee;

 ·         bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in
           artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

 ·         Vluchtelingenwerk Nederland;

 ·         Dienst Justitiële Inrichtingen;

 ·         advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde 
           rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.


Let op: C1-tolken hebben voorrang bij opdrachten. Pas als er geen C1-tolk beschikbaar is, kunnen afnameplichtige opdrachtgevers uitwijken naar een B2-tolk.


Uitwijklijst

Kunt u in het Rbtv geen beëdigde tolk of beëdigde vertaler vinden? Dan kunt u de Uitwijklijst raadplegen. Tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan zijn niet beëdigd, maar voldoen wel aan bijna dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor het register. Er is één groot verschil: tolken en vertalers op de Uitwijklijst kunnen niet aantonen dat ze de taal waarmee ze werken, op het vereiste niveau beheersen. De reden: er is voor die taal geen opleiding of toets beschikbaar. Voor de Uitwijklijst geldt geen wettelijke afnameplicht.

 

Het Rbtv en de Uitwijklijst zijn er voor iedereen die op zoek is naar een (beëdigde) tolk of vertaler. Bureau Wbtv beheert zowel het Rbtv als de Uitwijklijst.