Meer over de klachtenprocedure

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen bij Bureau Wbtv over de manier waarop een (be√ędigde) tolk of vertaler zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Het gaat hierbij in beginsel om tolken en vertalers die in het Rbtv of op de Uitwijklijst staan. De regeling geldt echter ook voor tolken en vertalers die niet in het Rbtv of op de Uitwijklijst staan, maar die een tolkdienst voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben geleverd. De IND heeft de Klachtencommissie Wbtv van Bureau Wbtv namelijk gemachtigd om klachten over tolk- en vertaaldiensten, die geleverd zijn in opdracht van de IND, te behandelen.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt hiervoor dit klachtenformulier gebruiken.

U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier sturen naar:

Klachtencommissie Wbtv
Bureau Wbtv
Postbus 2349
5202 CH 's-Hertogenbosch

Per e-mail kan ook via klachtenwbtv@rvr.org 

 

Wat is de procedure?

De klacht moet binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift zijn afgehandeld. De behandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van zo'n verdaging krijgen de klager en de beklaagde schriftelijk bericht. Eerst beslist Bureau Wbtv of de klacht in behandeling wordt genomen. In sommige gevallen hoeft dat niet, bijvoorbeeld als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging onvoldoende is of als de gedraging langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Als Bureau Wbtv de klacht niet in behandeling neemt, krijgt de klager hiervan binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk bericht. Wordt de klacht wel in behandeling genomen? Dan legt Bureau Wbtv de klacht voor aan de Klachtencommissie Wbtv. Deze commissie gebruikt de Gedragscode Wbtv als referentiekader voor de beoordeling van klachten. 

 

Hoe gaat de procedure verder in z'n werk?

De Klachtencommissie stelt beide partijen in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Daarna stuurt de commissie een rapport van bevindingen, samen met een advies en eventuele aanbevelingen, aan Bureau Wbtv. Het rapport bevat een verslag van het horen. De Klachtencommissie kan bij het advies tot het gegrond verklaren van een klacht adviseren dat een be√ędigde tolk of vertaler gezien zijn gedraging in aanmerking komt voor een (al dan niet tijdelijke) doorhaling in het register. Bureau Wbtv informeert de klager en de beklaagde schriftelijk en gemotiveerd over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en over de conclusie die hij hieraan verbindt. Als die conclusie afwijkt van het advies van de Klachtencommissie, vermeldt Bureau Wbtv de reden daarvan.