Wat doet het Kwaliteitsinstituut?

De Raad voor Rechtsbijstand, waarvan Bureau Wbtv een onderdeel is, is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. Het Kwaliteitsinstituut is ingesteld om de in- en uitvoering van de Wbtv te begeleiden.


Adviserende rol
Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en/of Bureau Wbtv gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Het Kwaliteitsinstituut adviseert bijvoorbeeld over:

  • Toetsingscriteria voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv);
  • Gedragsregels voor (beëdigde) tolken en vertalers;
  • Eisen voor de verlenging van de inschrijving in het Rbtv;
  • De rol van opdrachtgevers om de kwaliteit van tolken en vertalers te versterken;
  • Het ontwikkelen van aanvullende kwaliteitsinstrumenten;
  • Het monitoren van de werking van de Wbtv en het evalueren van beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut Wbtv. Daarin zijn onder meer de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het Kwaliteitsinstituut vastgelegd.

Het Reglement Kwaliteitsinstituut Wbtv bevat nadere regels over de samenstelling, werkwijze en wijze van besluitvorming van het Kwaliteitsinstituut en zijn samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand.