Werkwijze

Het Kwaliteitsinstituut stelt, mede op basis van het meerjarenbeleidsplan van Bureau Wbtv, een lijst met onderwerpen vast die in het volgende kalenderjaar worden behandeld. Waar mogelijk wordt hieraan een globale planning gekoppeld.

Het Kwaliteitsinstituut komt vier tot vijf keer per jaar bijeen. Ter vergadering liggen concrete adviesaanvragen en/of tekstvoorstellen voor een onderzoek, standpunt, advies of correspondentie voor.

Het Kwaliteitsinstituut laat zich graag voeden door beroepsverenigingen van tolken en vertalers, afnemers, tolk- en vertaalopleidingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. Meer informatie over de wijze waarop u in contact kunt komen met het Kwaliteitsinstituut vindt u op de pagina Contact.

Naar aanleiding van zijn bevindingen kan het Kwaliteitsinstituut per onderwerp schriftelijk advies uitbrengen. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter, gericht aan Bureau Wbtv en gepubliceerd op de website van Bureau Wbtv. Hier vindt u een overzicht van de afgegeven adviezen en het bijbehorende beleid.

Het Kwaliteitsinstituut geeft u graag inzage in zijn activiteiten. Begin 2017 heeft het Kwaliteitsinstituut voor het eerst een jaarverslag gepubliceerd. Daarin wordt bijzondere aandacht geschonken aan zijn taken, bevoegdheden, werkwijze en verhouding tot Bureau Wbtv. Wilt u meer weten? Lees dan het jaarverslag 2016.

In het Reglement Kwaliteitsinstituut Wbtv vindt u meer informatie over de werkwijze van het Kwaliteitsinstituut.