Jaarverslag Commissie btv 2016

De Commissie btv (hierna: de commissie) heeft haar tweede jaarverslag uitgegeven. Hoewel de commissie geen wettelijke verplichting heeft om een jaarverslag uit te brengen, geeft zij u graag inzage in de aard van en het aantal adviezen dat zij in 2016 heeft uitgebracht.

 

Wij kunnen een verzoek tot inschrijving of plaatsing ter advisering aan de commissie voorleggen als in het dossier van de betreffende tolk of vertaler sprake is van bijzondere omstandigheden. U kunt hierbij denken aan (een combinatie van) bijzondere werkervaring, woonervaring in het land van de bron- of doeltaal en docentschap.

 

Toename adviesaanvragen
Het aantal verzoeken dat wij aan de commissie hebben voorgelegd, is toegenomen. In 2013 en 2014 ging het om 18 adviesaanvragen. In 2015 steeg dit aantal naar 24. Het afgelopen jaar heeft de commissie advies uitgebracht over 28 verzoeken van tolken en vertalers. Daarnaast heeft de commissie in 2016 twee keer advies uitgebracht over beleidsmatige vraagstukken die de taken van de commissie raken; ons meerjarenbeleidsplan en de Uitwijklijst. Omdat de overgangsregeling van de Uitwijklijst op 1 juli 2016 eindigde, heeft een aantal tolken en vertalers geïnvesteerd in hun kennis en vaardigheden, waardoor wij meer verzoeken aan de commissie hebben voorgelegd.

 

Doel en taakstelling
De commissie beoordeelt individuele bekwaamheden en geeft op dossierniveau advies over de wettelijk vereiste tolk- en vertaalcompetenties. De commissie bekijkt het volledige dossier van de tolk of vertaler in kwestie en adviseert ons vervolgens of die persoon kan worden ingeschreven in het Rbtv dan wel op de Uitwijklijst kan worden geplaatst.

 

Samenstelling
De commissie bestaat op dit moment uit:

  1. De heer mr. drs. J.J. (Joost) Jaspers, voorzitter
  2. Mevrouw Y.L. (Dani) Geelen-Katchova
  3. Mevrouw drs. S.A. (Fieke) Zijlstra-Veenstra
  4. Mevrouw A.L. (Ana) Hakopian MA

Per 1 juni 2017 treedt de heer Ph.J.E. Hyams MA aan als vijfde lid van de commissie.

 

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Commissie btv.
Ambtelijk secretaris: mevrouw mr. D.E.S. Tomeij, stafmedewerker/jurist Bureau Wbtv.

 

Meer informatie
De commissie heeft haar jaarverslag aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. Het volledige jaarverslag vindt u hier.