Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2016

De Klachtencommissie Wbtv stelt jaarlijks een openbaar verslag op van de door haar behandelde klachten met daarin ten minste het aantal klachten en de aard van de klachten.

De commissie heeft dit jaarverslag aangegrepen om een aantal ervaringen die zij in het afgelopen jaar heeft opgedaan uiteen te zetten en daarbij enkele aanbevelingen te doen. In het verslag worden zowel klachten die op grond van de Wbtv zijn ingediend, als de klachten die door de commissie op grond van mandaatverlening door de IND zijn behandeld, toegelicht.

Afscheid leden
In 2017 nemen drie leden na acht jaar afscheid van de Klachtencommissie, te weten mw. F. Timmer, dhr. Ph.J.E. Hyams, M.A. en de voorzitter dhr. mr. R.G.A. Beaujean. Bureau Wbtv bedankt deze leden voor hun enorme inzet voor de commissie.


Klachtenanalyse
In 2016 heeft de commissie samen met Bureau Wbtv de klachten die in de periode van 2009 tot en met 2016 door de commissie zijn behandeld, onderworpen aan een analyse. Een belangrijk doel daarvan is om de nieuwe commissieleden een houvast te geven en bij te dragen aan de continuïteit en een consistent beleid.


Naar aanleiding van de cijfers merkt de commissie voorlopig en voorzichtig op dat:

  • het aantal klachten nog steeds gering is;
  • relatief vaak tolken en vertalers over een collega klagen;
  • een serieus deel van de klachten geheel of ten dele gegrond wordt verklaard;
  • vaak wordt volstaan met een waarschuwing.

De volledige klachtenanalyse kunt u via deze link vinden.
In deze nieuwsbrief vindt u een artikel dat geheel aan de klachtenanalyse is gewijd.

Verslag
Het verslag is toegezonden aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en is via deze nieuwsbrief en op www.bureauwbtv.nl te lezen door opdrachtgevers met een afnameplicht en overige geïnteresseerden.
Het volledige jaarverslag vindt u hier.