Onderzoek naar de inzet, inkoop en kwaliteit van tolkdiensten

ABDTOPConsult heeft eind januari het onderzoeksrapport "Don’t tolk too much" gepresenteerd. Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar vormen van regie op tolkdiensten in het domein van Veiligheid en Justitie.

 

Om te komen tot een hogere kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten in combinatie met een efficiënter uitvoeringsproces heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie ABDTOPConsult gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

 

Inbreng van de Raad
Om dit onderzoek uit te voeren heeft ABDTOPConsult een projectgroep samengesteld waarvan de IND, Categoriemanagement en de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) deel uitmaakten. De Raad richtte zich in deze projectgroep vooral op het onderdeel kwaliteit. Deze focus is logisch aangezien de Raad verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv) en het beheer van het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv). De Raad heeft in de projectgroep ook zijn bijdrage geleverd op de andere onderzoeksonderdelen. Zeker nu inzet en inkoop van tolkdiensten binnen het domein van de overheid voor een belangrijk deel zijn gekoppeld aan de afnameplicht die in de Wbtv is opgenomen. Met deze afnameplicht wordt de link gelegd met kwaliteit en integriteit, waaruit blijkt dat de onderzoeksonderdelen nauw met elkaar zijn verbonden.

 

Bevindingen en conclusies over kwaliteit
Met de Wbtv en het Rbtv is een wettelijk kader aanwezig voor de borging van kwaliteit én integriteit bij de inzet van tolken. Het huidige register voorziet echter, onder andere door de hoge inschrijfeisen, onvoldoende in de behoefte aan tolken. De overheidsdiensten en aanbieders zijn met eigen lijsten en procedures gaan werken. Dit heeft geleid tot vergaande versnippering van werkwijzen en tot steeds minder effectieve kwaliteits- en integriteitsborging. De systematiek, gebaseerd op hooggekwalificeerde tolken in alle gesprekssituaties, is ook niet altijd efficiënt. Herijking van de inschrijfvoorwaarden zou moeten zorgen voor een functionerend kwaliteitsstelsel, namelijk door te werken met differentiatie van niveaus, integriteitsscreening en eventuele specialisaties.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de bevindingen, conclusies en adviezen, ook ten aanzien van de onderzoeksonderdelen inkoop en inzet, verwijzen wij u naar het volledige onderzoeksrapport.