Ralph Beaujean nieuwe voorzitter Kwaliteitsinstituut

Mr. Ralph Beaujean is per 26 mei 2017 benoemd tot voorzitter van het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv: het Kwaliteitsinstituut Wbtv (hierna: het Kwaliteitsinstituut). Hij neemt de voorzittershamer over van mr. Rein Peters.

Ralph Beaujean is geen onbekende in de tolk-/vertaalwereld. Hij is acht jaar voorzitter geweest van de Klachtencommissie Wbtv en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak. In het dagelijks leven is Ralph stafjurist, met als specialisme strafrecht, bij het Landelijk Bureau Vakinhoud van de Rechtspraak (LBVr). Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger.

Als voorzitter zal hij de vergaderingen leiden, zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden en het Kwaliteitsinstituut vertegenwoordigen. Wij heten Ralph van harte welkom bij het Kwaliteitsinstituut en wensen hem veel succes.

Afscheid mr. Rein Peters
Wij zijn mr. Rein Peters dankbaar voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van het Kwaliteitsinstituut. Zijn ervaring en affiniteit met tolken en vertalen waren zeer waardevol voor de commissie. Wij danken Rein hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. Rein zal nog betrokken blijven bij het werkveld van de Wbtv als plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Wbtv.

Samenstelling
Het Kwaliteitsinstituut bestaat per 26 mei 2017 uit:

  • De heer mr. R.G.A. (Ralph) Beaujean, voorzitter
  • De heer dr. M.M.G.J. (Marcel) Thelen, plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw P.A.L. (Nelly) Bosscha Erdbrink-Kuijpers
  • De heer J.F.M. (Jos) Fuchs
  • Mevrouw dr. ir. J. (Hanneke) Bot
  • De heer R.B. (Ralph) Schmitt
  • Mevrouw R. (Rehab) Chaker
  • De heer mr. P.L.M. (Paul) Stieger
  • De heer mr. E.J.L. (Erwin) van de Glind

Bureau Wbtv voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.

Doel en taakstelling Kwaliteitsinstituut
Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of Bureau Wbtv gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet be√ędigde tolken en vertalers. 


Meer informatie
Meer informatie, waaronder de Wbtv, het Besluit btv en de taakstelling en samenstelling van het Kwaliteitsinstituut, is te vinden op www.bureauwbtv.nl.