Resultaten rondetafelgesprek

Dinsdag 17 januari 2017 vond bij Bureau Wbtv een rondetafelgesprek plaats met een aantal tolken en vertalers over de vragen die in het klanttevredenheidsonderzoek 2016 aan de orde zijn gekomen. In dit artikel leest u wat besproken werd.

 

In het rondetafelgesprek tussen vier tolken en vertalers en twee medewerkers van Bureau Wbtv zijn een aantal van de onderwerpen uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wij in 2016 hebben gehouden onder tolken en vertalers, besproken. Vragen die in het eerdere onderzoek aan de orde kwamen gingen over onze nieuwsbrief, onze website, het portaal en de behoefte aan visuele informatie zoals afbeeldingen en instructievideo’s.

 

Permanente educatie
Een veelbesproken onderwerp was permanente educatie. Een aantal deelnemers van het rondetafelgesprek gaf aan dat er weinig aanbod is en dat veel aangeboden bijscholingsactiviteiten van een te laag niveau of te weinig praktijkgericht zijn. Hoewel Bureau Wbtv hierop niet direct invloed heeft, blijven we in gesprek met opleidingsinstituten en aanbieders van bijscholing. We spreken regelmatig met hen over de behoeften en signalen die wij krijgen uit het werkveld.

 

Specialisatie en verlenging
Verder gaven de deelnemers aan, dat zij graag zien dat er een afnameplicht komt voor tolken en vertalers met een specialisatie. En dat Bureau Wbtv bij de verlenging van een inschrijving beoordeelt of de tolk/vertaler aan de inschrijfvoorwaarden voldoet zoals die op dat moment gelden. Tien professionele opdrachten en 80 PE-punten tijdens de inschrijfperiode wordt door de deelnemers van de ronde tafel niet voldoende bevonden om nogmaals voor vijf jaar ingeschreven te blijven. Voor zowel een afnameplicht voor specialisten als een toets bij de verlenging is echter geen wettelijke grondslag.

 

Website en portaal
De deelnemers zijn tevreden over de informatie op de website, maar vinden wel dat er soms veel ‘doorgeklikt’ moet worden om bij die informatie te komen. Niet voor alle deelnemers is voldoende duidelijk welke stukken vereist zijn bij het registreren van PE-punten en welke opleidingen door Bureau Wbtv erkend zijn. De tolken en vertalers vinden de komst van het portaal een goede ontwikkeling, maar het registreren van PE-punten wordt door sommigen als een administratieve belasting ervaren. De uitgebreide handleiding en instructievideo voor het registreren van PE-punten zijn door de deelnemers niet geraadpleegd en kunnen daardoor niet door hen worden beoordeeld.
‘Mijn Wbtv’ geeft de deelnemers aan de ronde tafel altijd snel en eenvoudig inzicht in hun gegevens, maar zij willen toch wat vaker bericht ontvangen over het naderende einde van hun inschrijving in het Rbtv en de status van de geregistreerde PE-punten.

 

Verbeteracties
Wij gaan met de resultaten van het rondetafelgesprek aan de slag. Wij zullen bepaalde procedures nog eens tegen het licht houden en de informatie over permanente educatie op onze website waar mogelijk verduidelijken.

 

Vervolg
Hoewel de resultaten uit dit rondetafelgesprek waardevol zijn, heeft de organisatie ervan niet de brede representatieve vertegenwoordiging opgeleverd, waarop we hadden gehoopt. Wel blijven we het belangrijk vinden om met tolken en vertalers in gesprek te gaan over wat wel en wat minder goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Voorlopig zullen we dit in de nabije toekomst op een andere manier vormgeven.