Jaarverslag Commissie btv 2017

De Commissie btv (hierna: de commissie) heeft weer een jaarverslag uitgegeven. Hoewel de commissie geen wettelijke verplichting heeft om een jaarverslag uit te brengen, geeft zij u graag inzage in de aard van en het aantal adviezen dat zij in 2017 heeft uitgebracht.


Wij kunnen een verzoek tot inschrijving of plaatsing ter advisering aan de commissie voorleggen als in het dossier van de betreffende tolk of vertaler sprake is van bijzondere omstandigheden. U kunt hierbij denken aan (een combinatie van) bijzondere werkervaring, woonervaring in het land van de bron- of doeltaal en docentschap.

 

Afname adviesaanvragen

Het aantal verzoeken dat wij aan de commissie hebben voorgelegd, is voor de eerste keer, gedaald. Het aantal uitgebrachte adviezen in 2017 bedraagt 20 adviezen. In 2016 zijn 35 adviezen door de Commissie uitgebracht. De daling is als volgt te verklaren: door de vluchtelingencrisis in 2016 zijn taalspecifieke praktijktoetsen voor tolken en vertalen ontwikkeld en aangeboden. Als gevolg hiervan zijn er meer tolken en vertalers direct - dat wil zeggen zonder tussenkomst van de Commissie btv - ingeschreven in het Rbtv.  

 

Doel en taakstelling commissie

De commissie beoordeelt individuele bekwaamheden en geeft op dossierniveau advies over de wettelijk vereiste tolk- en vertaalcompetenties. De commissie bekijkt het volledige dossier van de tolk of vertaler in kwestie en adviseert ons vervolgens of die persoon kan worden ingeschreven in het Rbtv dan wel op de Uitwijklijst kan worden geplaatst.

 

Samenstelling commissie

De commissie bestaat op dit moment uit:

  • De heer mr. drs. J. (Joost) Jaspers, voorzitter
  • Mevrouw drs. S.A. (Fieke) Zijlstra-Veenstra, plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw Y.L. (Dani) Geelen-Katchova
  • Mevrouw A.L. (Ana) Hakopian MA
  • De heer Ph.J.E. (Phil) Hyams, M.A.

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Commissie btv.

 

Meer informatie

De commissie heeft haar jaarverslag aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. Hier vindt u het volledige jaarverslag.