Ontwikkelingen Kwaliteitsinstituut Wbtv

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv (hierna: het Kwaliteitsinstituut) adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en Bureau Wbtv gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). De afgelopen maanden heeft het Kwaliteitsinstituut niet stil gezeten.


Gezamenlijke advisering met Klachtencommissie Wbtv en Commissie btv

Het Kwaliteitsinstituut is sinds medio 2017 nauw betrokken bij de advisering aan het programma Tolken in de Toekomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met vertegenwoordigers van de Klachtencommissie Wbtv en de Commissie btv neemt het Kwaliteitsinstituut deel aan expertmeetings.

Daarnaast brengen zij gezamenlijk schriftelijke adviezen uit aan het Programma over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Hoe kan differentiatie worden aangebracht binnen of buiten het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zodat er voor afnameplichtige instanties steeds voldoende aanbod van tolken beschikbaar is binnen de reikwijdte van de Wet beëdigde tolken en vertalers?
  • Hoe moet de overheid het tekort aan tolken opvangen in geval van crisissituaties?
  • Aan welke eisen moeten tolken voldoen als het gaat om taalvaardigheid, tolkvaardigheid en -attitude en integriteit?
  • Voldoen de huidige verlengingscriteria om ingeschreven te blijven in het Rbtv of behoeven deze aanpassing en wat zijn de gevolgen als daaraan niet (op tijd) wordt voldaan?
  • Welke typen scholingsactiviteiten komen in aanmerking voor PE-punten?

Het Programma Tolken in de Toekomst betrekt de adviezen bij de verdere uitwerking.

 

Nieuw lid

De leden van het Kwaliteitsinstituut zijn actief in diverse domeinen zoals de advocatuur, de psychologie, de opleidingssector en de vertaal- en de tolksector. Ieder lid levert een bijdrage vanuit zijn of haar discipline. Op die manier kunnen kennis en ervaring uit verschillende gebieden bij de advisering worden betrokken. Per 1 mei 2018 is Simone van de Wijdeven benoemd als lid van het Kwaliteitsinstituut. Simone werkt al meer dan 20 jaar als beëdigd tolk en vertaler Frans. Daarnaast is ze tekstschrijver en lid van de redactie van De Linguaan (het verenigingsblad van het NGTV).

 

Meer informatie

Meer informatie, onder meer over de samenstelling, eerdere adviezen en aanhangige onderwerpen van het Kwaliteitsinstituut vindt u hier. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het Kwaliteitsinstituut via kwaliteitsinstituutwbtv@rvr.org.