Verleng uw inschrijving op tijd!

Wilt u ook in de toekomst als beëdigde tolk of beëdigde vertaler blijven werken? Dan moet u op tijd een verzoek tot verlenging indienen. Op die manier blijft u in het Rbtv vindbaar voor afnemers en krijgt u voorrang bij opdrachten voor politie en justitie in straf- en vreemdelingenzaken. Voor beëdigde vertalers geldt dat zij beëdigde vertalingen kunnen blijven maken.

Verleng uw inschrijving al vanaf één jaar voor einde inschrijftermijn
Als u een verzoek tot verlenging indient vóór het einde van uw inschrijftermijn, bent u op tijd. U kunt echter al vanaf één jaar voordat uw inschrijving verloopt om verlenging van uw inschrijving verzoeken. Een voorbeeld: is uw inschrijving geldig tot 19 januari 2019? Dan kunt u al vanaf 19 januari 2018 om verlenging verzoeken via ‘Mijn Wbtv’. Hoe u dit doet, leest u elders in deze nieuwsbrief.

Waarom dan al een verlengingsverzoek indienen? De voordelen voor u op een rijtje.

  • U krijgt eerder zekerheid over de PE-activiteiten die u heeft gevolgd;
  • U heeft voldoende tijd om de verlengingsprocedure te doorlopen voor het einde van uw inschrijftermijn;
  • U hoeft er verder het hele jaar niet meer aan te denken;
  • U weet eerder of uw inschrijving in 2019 weer voor vijf jaren wordt verlengd;
  • U voorkomt dat uw inschrijving in 2019 verloopt en u niet meer als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler mag werken.

Ons advies: dien uw verzoek minstens acht weken van tevoren in
Houdt u er rekening mee dat wij enkele weken nodig hebben voor de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek tot verlenging. De wettelijke beslistermijn voor verlengingsverzoeken bedraagt vier weken.

Als uw verzoek onvolledig is of de factuur nog niet voldaan is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Wij raden u daarom aan minstens acht weken voordat uw inschrijving verloopt, een verlengingsverzoek in te dienen. U heeft dan nog voldoende tijd om eventuele ontbrekende documenten te verzamelen en in te dienen. Uw nieuwe inschrijfperiode gaat pas in op het moment dat uw oude inschrijfperiode eindigt. Ook als uw verzoek tot verlenging een jaar eerder al is ingediend en door ons is goedgekeurd.

Dient u uw verzoek op het laatste moment in?
Dan kan het voorkomen dat wij nog niet op uw aanvraag hebben beslist voor het einde van de inschrijfperiode. Uw inschrijving in het Rbtv vervalt dan automatisch, maar er volgt evengoed een beoordeling van uw verzoek. Het is dan mogelijk dat u tijdelijk niet zichtbaar bent in het Rbtv, totdat uw verzoek is beoordeeld.

Voldoet u aan de voorwaarden en kan uw inschrijving in het Rbtv dus verlengd worden? Dan verlengen wij uw inschrijving met ingang van de datum van het besluit. En dus niet met terugwerkende kracht vanaf de datum dat uw inschrijving verliep. Vanaf de datum van het besluit bent u dan weer zichtbaar in het Rbtv en vindbaar voor opdrachtgevers.

Dient u te laat een verzoek tot verlenging in?
Met te laat bedoelen we: als uw inschrijving in het Rbtv is verlopen. Dan kunt u geen verzoek tot verlenging meer indienen. U kunt in dat geval alleen nog een verzoek tot hernieuwde inschrijving in het Rbtv indienen. Hiervoor moet u de reguliere inschrijfprocedure volgen. U moet dan aantonen dat u zowel aan de inschrijfvoorwaarden voldoet zoals die op dat moment gelden als aan de voorwaarden voor verlenging van een inschrijving. Alleen als u heeft aangetoond dat u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven wij u opnieuw in en kunt u weer als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler werken. Meer informatie vindt u in het Besluit verlenging inschrijving Rbtv.

Dient u geen verzoek tot verlenging in?
Dan eindigt uw inschrijving in het Rbtv automatisch na vijf jaren. Dat vloeit voort uit de Wet beëdigde tolken en vertalers. U mag dan geen werkzaamheden meer uitvoeren als beëdigd tolk of beëdigd vertaler. Uw beëdiging is immers onlosmakelijk verbonden met inschrijving in het Rbtv.

Verleng dus op tijd!
Wij willen nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat u op tijd een verzoek tot verlenging indient als u in de toekomst als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler wilt blijven werken.

Om u hierbij te ondersteunen ontvangt u van ons ongeveer anderhalf jaar voordat uw inschrijving verloopt een brief waarin wij u informeren over de door u behaalde PE-punten. Ook attenderen wij u in deze brief op de aankomende verlenging. Daarnaast ontvangt u een jaar van tevoren een automatische e-mail van ons en zes maanden voordat uw inschrijving verloopt nog een brief of e-mail als herinnering voor de naderende verlenging. Alle tolken en vertalers van wie de inschrijving op 19 januari 2019 verloopt, hebben de eerste brief al gehad.