B2-niveau als minimumniveau voor inschrijving in het vernieuwde Rbtv

Dit jaar implementeren we het programma ‘Tolken in de Toekomst’. Hierdoor veranderen de inschrijfvoorwaarden voor tolken in het Rbtv op een aantal punten. Wij bieden tolken de mogelijkheid een quick scan aan te vragen waarmee zij een inschatting krijgen van hun kans op inschrijving in het vernieuwde Rbtv. Het programma Tolken in de Toekomst laat vertalers buiten beschouwing.


Wat verandert er?

Het inschrijvingsbeleid verandert op een aantal punten:

 1. In het vernieuwde Rbtv kunnen ook tolken worden ingeschreven die de talen waarin zij tolken op B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de talen (hierna: het ERK) beheersen.
 2. Werkervaring blijft relevant voor het aantonen van de wettelijke competenties, maar zal geen separate inschrijfvoorwaarde zijn.
 3. Op het gebied van tolkvaardigheid en -attitude komt de nadruk te liggen op de toets waaruit blijkt dat het eindniveau is behaald. De duur van de scholing wordt hierbij niet meer voorgeschreven.

Hiervoor zijn in samenwerking met instanties uit het werkveld onderstaande nieuwe beleidskaders geschreven. Let op: Deze kaders zijn onder voorbehoud van de vaststelling van de definitieve tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur en het advies van het Kwaliteitsinstituut (het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv).

Waarom veranderen de inschrijfvoorwaarden?

Omdat het Rbtv op dit moment onvoldoende voorziet in de vraag naar tolken vanuit overheidsorganisaties, worden regelmatig tolken van buiten het Rbtv ingezet. De afgelopen periode hebben we uitvoerig gekeken naar inschrijfvoorwaarden van het Rbtv die aansluiten bij de vraag uit de uitvoeringspraktijk van organisaties die met tolken werken. Die vraag bestaat voor een groot deel uit tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van de huidige registertolken.

Daarnaast zijn er organisaties – die nu nog niet uit het Rbtv putten – waarvoor tolken met taalvaardigheidsniveau B2 in bepaalde gesprekken prima volstaan. De komende tijd werken we toe naar een situatie waarin B2-niveau als minimumniveau wordt gehanteerd in het Rbtv.

 

Waarom u op B2-niveau ingeschreven wilt staan

Inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau heeft voor u de volgende voordelen:

 • U bent beëdigd tolk en onderscheidt zich daarmee ten opzichte van collega’s die niet in het Rbtv zijn ingeschreven;
 • U bent makkelijk vind- en benaderbaar voor opdrachtgevers;
 • U heeft voorrang bij opdrachten voor de overheid;
 • Ook opdrachtgevers zonder afnameplicht raadplegen steeds vaker het Rbtv (o.a. vanwege de integriteit en kwaliteit die is vastgesteld bij ingeschreven tolken).

Wij bieden quick scans aan voor tolken

Tolken die nog niet in het Rbtv staan, maar dat wel willen, kunnen bij ons kosteloos een quick scan aanvragen. Hierbij geven wij hen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe systematiek, een inschatting van hun kans op inschrijving op B2-niveau in het Rbtv. Door nu al de quick scans uit te voeren, zorgen we voor een zo soepel mogelijke overgang naar de nieuwe situatie.

Wij informeren tolken die nu op de Uitwijklijst staan of in het verleden op de Uitwijklijst stonden en tolken van wie het verzoek tot inschrijving in het verleden is afgewezen, over de mogelijkheid een quick scan aan te vragen. Dit doen we zowel rechtstreeks als via opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. Natuurlijk kunnen ook tolken die wij niet hebben aangeschreven, maar hiervoor wel in aanmerking willen komen, een quick scan bij ons aanvragen.


Het programma Tolken in de Toekomst voorziet vooralsnog geen wijzigingen voor vertalers in het Rbtv. Vertalers kunnen dan ook geen quick scan aanvragen.


Aanvraagformulier quick scan en voorwaarden

Bent u tolk en wilt u een quick scan aanvragen? Dan moet u het aanvraagformulier quick scan ingevuld en ondertekend sturen naar quickscanwbtv@rvr.org en onderbouwende stukken meesturen waaruit blijkt dat u:

 1. de brontaal op (ten minste) B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst;
 2. de doeltaal op (ten minste) B2-niveau van het ERK beheerst;
 3. succesvol een toets tolkvaardigheid heeft afgelegd.

Denk hierbij aan diploma’s en certificaten, een verklaring van uw werkgever over uw werk- en denkniveau of het functieprofiel van het bedrijf waar u werkzaam bent waaruit uw taalniveau blijkt. Op het 'aanvraagformulier quick scan' leest u welke stukken wij laten meewegen bij het maken van de inschatting.


Interne werkinstructies

Hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet, leest u in de werkinstructie beoordeling taalniveau C1 en werkinstructie beoordeling taalniveau B2


Let op: U hoeft geen Verklaring Omtrent het Gedrag mee te sturen met uw aanvraag voor een quick scan. Dat is pas vereist als u een officieel verzoek tot inschrijving indient.


Uitkomsten quick scan

Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

 1. U voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv als tolk op (ten minste) B2-niveau. Als u later een officieel verzoek tot inschrijving indient, moet u de uitkomst van de quick scan én de stukken die wij hiervoor ter onderbouwing van u hebben ontvangen, uploaden in Mijn Wbtv. Als u in aanmerking komt voor inschrijving op C1-niveau, hoort u dat ook van ons.
 2. U voldoet niet aan de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau. In dat geval krijgt u een schriftelijk advies van ons, zodat u weet wat u kunt doen om wel aan de voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een cursus Nederlands volgen of een toets tolkvaardigheid afleggen.

Wij streven ernaar om u binnen acht weken een reactie te geven.


Belangrijk om te weten

 • Stuur alle stukken die u wilt laten meewegen in één keer mee met uw aanvraag voor de quick scan. Wij vragen in deze fase geen aanvullende stukken bij u op.
 • Wij bewaren uw dossier niet. Stuur dus geen originele stukken mee.
 • U ontvangt de uitkomst van de quick scan per e-mail. Bewaar dit advies goed! Wij bewaren de uitkomst van uw quick scan niet. Als u later een officieel verzoek tot inschrijving indient, moet u de uitkomst van de quick scan en de stukken ter onderbouwing uploaden. Dit moeten dezelfde stukken zijn als de stukken die u heeft opgestuurd met het aanvragen van de quick scan.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van een quick scan. Het is slechts bedoeld om u een inschatting te geven van uw kans op inschrijving in het vernieuwde Rbtv.
 • De uitkomst van de quick scan is geen besluit. U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar indienen.
 • U kunt pas een officieel verzoek tot inschrijving in het Rbtv indienen als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is gepubliceerd. De AMvB is een besluit waarin de regels uit de Wbtv nader zijn uitgewerkt. Wij houden u via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte van het moment waarop u een officieel verzoek tot inschrijving kunt indienen via Mijn Wbtv.
 • Het aanvragen van een quick scan is gratis. Als u (zodra dat kan) een officieel verzoek tot inschrijving indient via Mijn Wbtv, betaalt u de wettelijke leges van € 125,00 voor de beoordeling van uw verzoek via iDEAL.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via quickscanwbtv@rvr.org of 088 - 787 1920 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur). Wij helpen u graag verder.