Bureau Wbtv blikt terug op een bewogen jaar

De Raad voor Rechtsbijstand, waarvan Bureau Wbtv een onderdeel is, sluit een jaar af waarvan het begin werd gemarkeerd door de komst van de nieuwe bestuurder en directeur, Hans Gerritsen. We kijken terug op een jaar vol ontwikkelingen in de wereld om ons heen en binnen de organisatie.

Zo is in januari de ‘best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak’ gepubliceerd, waaraan Bureau Wbtv heeft meegewerkt. De best practice biedt handvatten aan iedereen die tijdens een strafproces met vertolking en vertaling te maken heeft. We hebben het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan voorlichting aan afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bijvoorbeeld over de Gedragscode, de klachtenregeling, de taallijst en de afnameplicht. Voor klachten en vragen over (het niet naleven van) de afnameplicht hebben we dit jaar een speciaal meldpunt op onze website ingericht.


Initiatieven in 2016
In september waren we voor de eerste keer exposant op Talenfestival DRONGO met een informatiestand. Door deel te nemen aan deze beurs hebben we Bureau Wbtv een beetje beter op de kaart kunnen zetten. Op DRONGO hebben we bekenden gesproken, maar ook nieuwe contacten gelegd, bijvoorbeeld met taalinstituten. Wij vinden het belangrijk om samen met het onderwijsveld te zorgen voor meer opleidings- en toetsmogelijkheden voor tolken en vertalers. Wij zijn en blijven hierover dan ook in gesprek met diverse onderwijsinstellingen en aanbieders van toetsen. Mede hierdoor is het afgelopen jaar het aanbod van tolk- en vertaaltoetsen uitgebreid met talen waarnaar veel vraag is, zoals Tigrinja en Syrisch-Libanees.

Onderzoek tolkdiensten
Afgelopen maanden heeft ABD TOPConsult op verzoek van de Bestuursraad van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar inkoop, inzet en kwaliteit van tolkdiensten binnen het domein van Veiligheid en Justitie. Bureau Wbtv heeft met name input geleverd op het onderdeel kwaliteit. De uitkomst van dit onderzoek zal eind 2016, begin 2017 gepresenteerd worden. Afhankelijk van de uitkomst zal er voor het Bureau een taak liggen gevolg te geven aan de adviezen die het rapport met zich brengt.

Veranderingen op de afdeling
Ook binnen het team van Bureau Wbtv zijn er dit jaar veranderingen geweest. In juni hebben we afscheid genomen van Han von den Hoff als manager van Bureau Wbtv, die zich nu bezighoudt met de verbetering van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand (commissie Wolfsen). Zijn taken zijn grotendeels overgenomen door Mirjam Lely-Schuurman, die sinds 2012 teamleider van Bureau Wbtv is. Naast Han hebben we van een aantal andere collega’s afscheid genomen, maar we hebben ook nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

Uitdagingen voor 2017
We blikken niet alleen terug, maar kijken ook vooruit. In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 presenteren we onze ambities voor verdere versterking van het Wbtv-stelsel. Daarbij gaat niet alleen aandacht uit naar de kwaliteit van tolken en vertalers, maar ook naar andere factoren zoals afnemers, andere actoren, de afnameplicht en de tarieven die invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit. Dit plan is tot stand gekomen met medewerking van diverse branche- en beroepsverenigingen, leden van onze adviescommissies, beroepsbeoefenaren, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Met het meerjarenbeleidsplan en de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek van ABD TOPConsult hebben we ook in 2017 weer genoeg uitdagingen om aan te gaan.

We hopen de inspirerende samenwerking in het nieuwe jaar met u voort te zetten en met elan de schouders te zetten onder toegankelijke en effectieve voorzieningen voor tolk- en vertaaldiensten.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2017.