Commissie beëdigde tolken en vertalers zoekt nieuw lid

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is door de Minister van Veiligheid en Justitie aangesteld om diverse taken op basis van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en het bijbehorende Besluit beëdigde tolken en vertalers (Besluit btv) uit te voeren. In dat kader functioneert onder meer de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv). De Raad nodigt belangstellenden uit om hun interesse voor lidmaatschap van deze commissie kenbaar te maken.

 

De Commissie btv ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, die zij op basis van de Wbtv uitvoert. Daarbij gaat het voornamelijk om de beoordeling van competenties (uit artikel 3 Wbtv) in het kader van individuele verzoeken tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers en/of plaatsing op de Uitwijklijst.

 

Samenstelling

De Commissie btv bestaat uit vijf leden die voor vier jaar worden benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar. Op dit moment bestaat de Commissie btv uit vier leden. De Raad zoekt voor deze commissie één nieuw lid.

 

Op dit moment bevat de commissie onder andere vertegenwoordigers:

  • uit het tolk- en vertaalonderwijs;
  • op het gebied van toetsing van competenties en profielen;
  • met kennis van diverse veel beheerste Europese talen.

 

Profiel

Met het oog op bovenstaande taken is de Raad voor de inrichting van de Commissie btv op zoek naar kandidaten die:

  • ervaring hebben met commissiewerk;
  • werkzaam zijn in het tolk-, vertaal-, of taalonderwijs;
  • kennis hebben van en ervaring en affiniteit hebben met tolken en/of vertalen.

 

Tijdsindicatie

De Commissie btv vergadert elke zes weken op vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur in ’s-Hertogenbosch. Van leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren. Om deze bijdrage te kunnen leveren bedraagt de gemiddelde voorbereiding voorafgaand aan de vergadering en revisie van het advies ongeveer drie uur (afhankelijk van het aantal te bespreken dossiers).

 

Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

 

Meer informatie

Meer informatie, waaronder de tekst van de Wbtv, het Besluit btv en de samenstelling  van de commissie is te vinden op www.bureauwbtv.nl.

 

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de vacature contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Commissie btv, mevrouw mr. D.E.S. Tomeij via tel. 088 - 787 17 18 of per e-mail via d.tomeij@rvr.org.

 

Solliciteren

Sollicitaties kunnen tot en met 29 februari 2016 schriftelijk of per e-mail worden gericht aan:

 

Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv

T.a.v. mevrouw mr.D.E.S. Tomeij

Postbus 2349

5202 CH ‘s-Hertogenbosch

 sollicitatieswbtv@rvr.org

E-mail: sollicitatieswbtv@rvr.org

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.