Een vernieuwd Rbtv dat beter aansluit bij de vraag naar tolken

Zoals u weet, hebben wij, samen met onze ketenpartners, de afgelopen jaren hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering ten aanzien van de inzet van tolkdiensten binnen de overheid. De plannen om de inschrijfvoorwaarden aan te passen en B2-niveau toe te voegen binnen het Rbtv, zijn uitgewerkt en inmiddels is de wetgeving aangepast. Vanaf 1 juli 2020 kunnen tolken zich op B2-niveau in het Rbtv laten inschrijven.

 

Het Rbtv is ingericht om de kwaliteit en integriteit van tolken die worden ingezet bij overheidsorganisaties zeker te stellen. Op dit moment voldoet het Rbtv onvoldoende aan de vraag vanuit die organisaties. Regelmatig werden daarom tolken van buiten het Rbtv ingezet. Veel afnemers hebben met eigen tolkenlijsten en procedures gewerkt, hetgeen leidde tot versnippering van werkwijzen en tot steeds minder effectieve kwaliteits- en integriteitsborging.

 

Aansluiten bij praktijk

De afgelopen periode hebben we uitvoerig gekeken naar inschrijfvoorwaarden van het register die aansluiten op de vraag uit de uitvoeringspraktijk van organisaties die met tolken werken. Die vraag bestaat voor een groot deel uit tolken op C1-niveau, het taalvaardigheidsniveau van de eerdere registertolken. Daarnaast zijn er ook organisaties voor wie tolken met taalvaardigheidsniveau B2 in bepaalde gesprekken volstaat.

Samen met onze ketenpartners hebben we de afgelopen periode toegewerkt naar een situatie waarbij binnen het Rbtv B2-niveau voor tolken het minimumniveau wordt. Zo sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Bovendien mogen alle overheidsorganisaties binnenkort alleen nog maar tolken (en vertalers) inzetten die in het Rbtv staan. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is het van belang dat er voldoende gekwalificeerde tolken in het Rbtv staan.

Voor de vernieuwing van het Rbtv heeft het ministerie van J&V de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gewijzigd. In de AMvB zijn de regels uit de Wet beëdigde tolken en vertalers nader uitgewerkt. De nieuwe AMvB, die inschrijving in het Rbtv op B2-niveau wettelijk mogelijk maakt, treedt op 1 juli 2020 in werking.

 

Wat verandert er?

 • Het inschrijvingsbeleid verandert op een aantal punten:
  • Tolken kunnen vanaf 1 juli 2020 in het Rbtv worden ingeschreven op B2-niveau.
  • Werkervaring blijft relevant voor het aantonen van de wettelijke competenties, maar is geen aparte inschrijfvoorwaarde meer.
  • Op het gebied van tolkvaardigheid en -attitude ligt de nadruk op de toets waaruit het eindniveau blijkt. De duur van de scholing is niet meer voorgeschreven.
 • De twee laatste bullets hierboven gelden ook voor de inschrijfvoorwaarden voor tolken op C1-niveau. In de nieuwe situatie zijn de inschrijfvoorwaarden als volgt:

Voor tolken:

 • U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan drie maanden);
 • U beheerst de brontaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 • U beheerst de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 • U heeft kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 • U heeft succesvol een erkende tolkvaardigheidstoets afgelegd.

Voor vertalers:

Voor vertalers verandert het inschrijvingsbeleid niet. De inschijfvoorwaarden voor vertalers zijn:

 • U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan drie maanden);
 • U beheerst de brontaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 • U beheerst de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 • U heeft kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 • U beschikt over ten minste 420 uur scholing om vertaalvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding te ontwikkelen;
 • U beschikt over ten minste vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het Rbtv, waarvan ten minste één jaar na afronding van de 420 uren scholing.

Voor meer informatie over de inschrijfvoorwaarden voor tolken en vertalers verwijzen wij u naar het Besluit inschrijving Rbtv.

 

 • Het openbaar register en het gesloten (met inlog beveiligde) register op www.bureauwbtv.nl zien er iets anders uit dan u gewend bent, omdat afnemers vanaf 2 juli ook tolken op B2-niveau kunnen zoeken en selecteren. In het Rbtv is het onderscheid tussen tolken op C1-niveau en B2-niveau duidelijk zichtbaar.

Wat verandert er niet?

 • De registratie van tolken die al in het Rbtv ingeschreven stonden (op C1-niveau), verandert niet.
 • Deze C1-tolken blijven bovendien, conform de afnameplicht, voorrang houden bij opdrachten. Pas als er geen C1-tolk beschikbaar is, kan een afnemer een tolk op B-niveau inzetten.
 • Vertalers kunnen niet worden ingeschreven op B2-niveau. Dit geldt alleen voor tolken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 787 19 20 (van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur) of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org