Farsi (Iran) en Dari zijn aanverwante talen

Farsi (Iran) en Dari zijn twee afzonderlijke talen op de door Bureau Wbtv gehanteerde talenlijst. Tolken en vertalers hebben meerdere vragen aan ons gesteld over de verschillen tussen deze twee talen. Wij hebben daarom de Adviescommissie Talen Wbtv om advies gevraagd. De conclusie van dit advies is dat Farsi (Iran) en Dari aanverwante talen zijn.

 

Taalvaardigheid aantonen
Om in het Register be√ędigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) ingeschreven te worden moet de betrokken tolk of vertaler onder andere aantonen dat hij de talen waarop het verzoek betrekking heeft op het vereiste niveau beheerst. De taalvaardigheid kan op verschillende manieren aangetoond worden. Deze manieren zijn uitgewerkt in de toelichting behorende bij het Besluit inschrijving Rbtv.

 

Adviesaanvraag
Tolken en vertalers hebben meerdere vragen aan ons gesteld over de verschillen tussen het Farsi (Iran) en het Dari. Wij hebben daarom advies gevraagd aan de Adviescommissie Talen Wbtv. Deze commissie adviseert ons over de wettelijke competentie Taalvaardigheid.

 

Farsi (Iran) en Dari aanverwant
De Adviescommissie Talen Wbtv heeft zorgvuldig onderzoek gedaan. Zij doet de aanbeveling om aangetoonde taalvaardigheid van het Farsi (Iran) te laten leiden tot het aantonen van de taalvaardigheid van het Dari en vice versa. Deze aanbeveling hebben wij overgenomen. Dit betekent concreet dat als een tolk of vertaler heeft aangetoond het Farsi (Iran) op het vereiste niveau te beheersen, hij hiermee ook aantoont het Dari op het vereiste niveau te beheersen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Hierbij benadrukken wij dat het enkel gaat om de competentie taalvaardigheid.

 

Vereiste competenties
Taalvaardigheid bestaat uit verschillende componenten. Veel van deze componenten zijn niet cultuurgebonden zoals kennis van grammatica, uitspraak en de meeste woordenschat. Andere componenten zijn wel cultuurgebonden, zoals kennis van terminologie of, in het geval van Dari en Farsi, kennis van hoe persoonsnamen in elkaar steken. Kennis van de cultuur is een wettelijke competentie waarover de Adviescommissie Talen Wbtv niet direct adviseert. De commissie is echter van mening dat tolken en vertalen Farsi (Iran) en Dari niet mogelijk is zonder de benodigde kennis van de andere cultuur (landenkennis). Cultuurverschillen die in taal worden uitgedrukt kunnen immers tot ernstige problemen in de communicatie leiden. De commissie adviseert ons hiermee rekening te houden bij de besluitvorming.

 

Besluitvorming
Gelet op het advies van de commissie hebben wij de Besluitvorming Dari en Farsi (Iran) vastgesteld. In dit besluit hebben wij uitgewerkt op welke wijze de twee talen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast staat in dit besluit aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan om inschrijving in het Rbtv te kunnen realiseren.