Gedragscode Wbtv: wat mag u van een tolk/vertaler verwachten?

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van april 2015 is gebleken dat slechts 46% van de afnemers van tolk- en vertaaldiensten bekend is met de Gedragscode Wbtv. Het is wel erg belangrijk dat afnemers zoals u hiermee bekend zijn zodat u weet wat u van een tolk of vertaler mag verwachten. Daarom brengen we de gedragscode graag nog een keer onder uw aandacht.

 

Wat is de Gedragscode Wbtv?

Tolken en vertalers die staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) leggen een eed of belofte af. Hierin verklaren zij zich als een goede tolk en/of vertaler te gedragen. De gedragscode is een aanvulling op de eed/belofte. Het verwoordt de normen en waarden die voor tolken en vertalers in het werk gelden.

 

Voor wie geldt de Gedragscode?

De gedragscode geldt niet alleen voor Rbtv-tolken en -vertalers, maar ook voor tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan en die tolk- of vertaaldiensten voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) verzorgen. De IND heeft daarnaast nog een eigen aanvullende gedragscode die ingaat op de specifieke omstandigheden bij het tolken voor de IND. De IND heeft de Klachtencommissie Wbtv van Bureau Wbtv gemachtigd om klachten over tolk- en vertaaldiensten, die geleverd zijn in opdracht van de IND, te behandelen.

 

Alle tolken en vertalers in het Rbtv en op de Uitwijklijst hebben persoonlijk een exemplaar van de brochure Gedragscode Wbtv toegestuurd gekregen. Ook de IND-tolken zijn op de hoogte. Van de tolken en vertalers wordt verwacht dat ze kennis nemen van de inhoud ervan en dat zij ernaar handelen.

 

Duidelijkheid voor afnemers  

Deze gedragscode geeft niet alleen tolken en vertalers, maar ook afnemers van tolk- en vertaaldiensten duidelijkheid over het gedrag en handelen dat van een tolk of vertaler mag worden verwacht. Als u vindt dat een tolk of vertaler zich niet aan de gedragscode houdt, kunt u hem of haar daarop aanspreken. Als dit niet tot een bevredigen­de uitkomst leidt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Wbtv. De Klachtencommissie Wbtv hanteert de Gedragscode Wbtv als uitgangspunt. Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over onze klachtenregeling.

 

Meer informatie

De volledige tekst van de Gedragscode Wbtv vindt u hier. Meer informatie over de gedragscode en de klachtenregeling vindt u op www.bureauwbtv.nl.

 

Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar infowbtv@rvr.org of bel onze helpdesk. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 via tel. 088 - 787 19 20.