De geheimhouding nader toegelicht

De afgelopen periode hebben een aantal beëdigd vertalers vragen gesteld aan Bureau Wbtv over de geheimhoudingsplicht. Mede gelet op deze vragen zullen wij hieronder een uiteenzetting geven over de wijze waarop de geheimhouding in de Wbtv is vastgelegd.

 

De eed of belofte

Tolken en vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven hebben een eed of belofte afgelegd bij de rechtbank. De tekst van de eed/belofte is voor tolken in artikel 13 van de Wbtv vastgelegd. De tekst luidt:

 

«Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde tolk eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij het uitoefenen van de tolkwerkzaamheden zal gedragen zoals een goed beëdigde tolk betaamt».

 

«Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem».

 

De tekst van de eed/belofte voor vertalers is in artikel 14 van de Wbtv vastgelegd. Deze luidt:

 

«Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij de uitoefening van mijn vertaalwerkzaamheden zal gedragen zoals een goed beëdigde vertaler betaamt».

 

«Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem».

 

De achterliggende gedachte

In de memorie van toelichting is bij dit artikel het volgende opgemerkt:

 

De tekst van de eed/belofte zoals deze voor de beëdigd vertaler is opgenomen in dit artikel is gebaseerd op de tekst van de eed/belofte zoals deze op grond van artikel 3 van de Wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers voor de vertaler is voorgeschreven.

 

Met de inwerkingtreding van de Wbtv is van de gelegenheid gebruik gemaakt de tekst redactioneel aan te passen en een bepaling inzake de geheimhouding toe te voegen. Het opnemen van deze bepaling was wenselijk aangezien de geheimhouding van gegevens met name bij werkzaamheden voor justitie en politie van zeer groot belang is. Indien bepaalde gegevens aan derden worden verstrekt kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde zaken stuklopen. Ook voor beëdigde vertalers is het van belang dat beroepsgenoten vertrouwelijk met hen toevertrouwde informatie omgaan. Indien dit niet het geval zal zijn zal dit afbreuk doen aan het vertrouwen dat in hun beroepsuitoefening gesteld wordt. (…)

 

Reikwijdte van de geheimhouding

De reikwijdte van de geheimhouding is voor tolken geregeld in artikel 29 Wbtv. Dit artikel luidt:

 

De beëdigde tolk is verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn werkzaamheden de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Voor vertalers is een soortgelijk artikel opgesteld. Dit is artikel 32 Wbtv. Dit artikel luidt:

 

De beëdigde vertaler is verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn werkzaamheden de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Genuanceerde geheimhouding

Deze laatste zinsnede in de artikelen 29 en 32 Wbtv nuanceert de geheimhouding in twee gevallen:

 

1.    Indien een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht:

Als in een specifieke wet wordt geregeld dat iemand tot mededeling verplicht is, dan gaat deze verplichting voor op de geheimhoudingsplicht. Een voorbeeld hiervan is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. In de artikelen 47 tot en met 53 is expliciet geregeld wie zich kan beroepen op een geheimhouding uit hoofde van een ambt of beroep. Tolken en vertalers zijn hierin niet genoemd.

 

2.    Uit de werkzaamheden de noodzaak tot mededeling voortvloeit:

Deze categorie is minder concreet en zal per geval door de betrokken tolk of vertaler beoordeeld moeten worden. Het belang van geheimhouding zal dan afgewogen moeten worden tegen het belang om over te gaan tot mededeling.

 

Conclusie

De geheimhouding is binnen de Wbtv een belangrijk element, waarvan enkel in bijzondere gevallen vanaf kan worden geweken.