Aanvragen quick scan mogelijk tot 1 mei 2020

Bent u werkzaam als tolk en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om als beëdigd tolk te werken? Dan kunt u tot 1 mei 2020 kosteloos een aanvraag voor een quick scan indienen. Hieronder leest u wat een quick scan precies is en hoe u een aanvraag hiertoe kunt indienen.


Wat is een quick scan?

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe systematiek, geven wij een inschatting van uw kans op een inschrijving op B2-niveau (of C1-niveau) in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: Rbtv). Door quick scans uit te voeren, zorgen we voor een zo soepel mogelijke overgang naar de nieuwe situatie.

Lees hier meer over de nieuwe systematiek


Aanvraagformulier quick scan en voorwaarden

Bent u tolk en wilt u een quick scan? Dan moet u het aanvraagformulier quick scan ingevuld en ondertekend sturen naar quickscanwbtv@rvr.org en onderbouwende stukken meesturen waaruit blijkt dat u:

 1. de brontaal op (ten minste) B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst;
 2. de doeltaal op (ten minste) B2-niveau van het ERK beheerst;
 3. succesvol een toets tolkvaardigheid heeft afgelegd.

Denk hierbij aan diploma’s en certificaten, een verklaring van uw werkgever over uw werk- en denkniveau of het functieprofiel van het bedrijf waar u werkzaam bent waaruit uw taalniveau blijkt. Op het 'aanvraagformulier quick scan' leest u welke stukken wij laten meewegen bij het maken van de inschatting.
 

Op dit moment worden geen wijzigingen voor vertalers in het Rbtv voorzien. Vertalers kunnen dan ook geen quick scan aanvragen.


Interne werkinstructies

Hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet, leest u in de werkinstructie beoordeling taalniveau C1 en werkinstructie beoordeling taalniveau B2

Let op: U hoeft geen Verklaring Omtrent het Gedrag mee te sturen. Dat is pas vereist als u een officieel verzoek tot inschrijving indient.


Uitkomsten quick scan

Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

 1. U voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv als tolk op (ten minste) B2-niveau. Als u later een officieel verzoek tot inschrijving indient, moet u de uitkomst van de quick scan én de stukken die wij hiervoor ter onderbouwing van u hebben ontvangen, uploaden in Mijn Wbtv. Als u in aanmerking komt voor inschrijving op C1-niveau, hoort u dat ook van ons.
 2. U voldoet niet aan de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau. In dat geval krijgt u een schriftelijk advies van ons, zodat u weet wat u kunt doen om wel aan de voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een cursus Nederlands volgen of een toets tolkvaardigheid afleggen.

Wij streven ernaar om u binnen acht weken een reactie te geven.


Belangrijk om te weten

 • Stuur alle stukken die u wilt laten meewegen in één keer mee met uw aanvraag voor de quick scan. Wij vragen in deze fase geen aanvullende stukken bij u op.
 • Wij bewaren uw dossier niet. Stuur dus geen originele stukken mee.
 • U ontvangt de uitkomst van de quick scan per e-mail. Bewaar dit advies goed! Wij bewaren de uitkomst van uw quick scan niet. Als u later een officieel verzoek tot inschrijving indient, moet u de uitkomst van de quick scan en de stukken ter onderbouwing uploaden. Dit moeten dezelfde stukken zijn als de stukken die u heeft opgestuurd met het aanvragen van de quick scan.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van een quick scan. Het is slechts bedoeld om u een inschatting te geven van uw kans op inschrijving in het vernieuwde Rbtv.
 • De uitkomst van de quick scan is geen besluit. U kunt hiertegen dan ook geen bezwaar indienen.
 • U kunt pas een officieel verzoek tot inschrijving in het Rbtv indienen als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is gepubliceerd. De AMvB is een besluit waarin de regels uit de Wbtv nader zijn uitgewerkt. Wij houden u via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte van het moment waarop u een officieel verzoek tot inschrijving kunt indienen via Mijn Wbtv.
 • Het aanvragen van een quick scan is gratis. Als u (zodra dat kan) een officieel verzoek tot inschrijving indient via Mijn Wbtv, betaalt u de wettelijke leges van € 125,00 voor de beoordeling van uw verzoek via iDEAL.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via quickscanwbtv@rvr.org of 088 - 787 1920 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur). Wij helpen u graag verder.

 

Eerdere berichtgeving