Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2015

De Klachtencommissie Wbtv stelt jaarlijks een openbaar verslag op van de door haar behandelde klachten met daarin tenminste het aantal klachten en de aard van de klachten.

 

De commissie heeft dit jaarverslag aangegrepen om enkele ervaringen die zij in het afgelopen jaar heeft opgedaan uiteen te zetten en daarbij enkele aanbevelingen te doen.

 

In het verslag worden zowel klachten die op grond van de Wbtv zijn ingediend, als de klachten die door de commissie op grond van mandaatverlening door de IND zijn behandeld, toegelicht.

 

In 2016 zullen twee leden na zeven jaar afscheid nemen van de klachtencommissie, te weten mw. dr. ir. H. Bot en dhr. S. Kruszynski. In het jaarverslag blikt mevrouw Bot alvast terug op haar zittingsperiode in de Klachtencommissie Wbtv.

 

Daarnaast haalt de commissie een aantal aandachtspunten aan waarop zij de aandacht wil vestigen. De commissie vraagt in dit verslag onder andere aandacht voor de noodzakelijke medewerking van klager en beklaagde bij de behandeling van een klacht om de feiten boven water te krijgen.

 

Het verslag is toegezonden aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en is via deze nieuwsbrief en op de website van Bureau Wbtv te lezen door opdrachtgevers met een afnameplicht en overige geïnteresseerden.

 

Het volledige jaarverslag vindt u hier