Kwaliteitsinstituut Wbtv adviseert Programma Tolken in de Toekomst

Het Programma Tolken in de Toekomst (hierna: het Programma) bereidt in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid de herijking van het Register beëdigde tolken en vertalers voor. Aan het Kwaliteitsinstituut Wbtv is gevraagd om over voorstellen van het Programma advies uit te brengen.

 

Gezamenlijk advies

Bij zijn advisering werkt het Kwaliteitsinstituut Wbtv samen met de Commissie beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Commissie btv) en de Klachtencommissie Wbtv. Over thema’s die de commissies rechtstreeks raken, brengen zij zoveel mogelijk een gezamenlijk advies uit.

 

Expertsessies en schriftelijk advies

De adviescommissies hebben deelgenomen aan een aantal expertsessies van het Programma. Daarnaast hebben zij in 2018 een schriftelijk advies uitgebracht over de volgende thema’s: herijkt Register beëdigde tolken en vertalers (advies van 15 maart 2018), crisismechanisme en verlengingscriteria (advies van 14 mei 2018) en de inschrijfprocedure (17 september 2018).

 

Terugkoppeling

Op 18 maart 2019 heeft het Kwaliteitsinstituut van het Programma een terugkoppeling op de adviezen ontvangen, waarin is toegelicht in hoeverre de adviezen hebben doorgewerkt.

 

Komende periode

De komende periode adviseert het Kwaliteitsinstituut Wbtv - al dan niet met de andere commissies - onder meer over de wijzigingen van het Besluit beëdigde tolken en vertalers en het uitvoeringsbeleid van de Raad voor Rechtsbijstand en Bureau Wbtv. Daarnaast vraagt het Kwaliteitsinstituut Wbtv aandacht voor kwaliteitseisen die van essentieel belang zijn voor de aanbesteding van tolkdiensten en voor de monitoring van de afnameplicht.

 

Meer informatie of vragen?

Het volledige bericht 'Advisering aan Programma Tolken in de Toekomst' en de adviezen zijn te vinden op de pagina van het Kwaliteitsinstituut.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het Kwaliteitsinstituut via kwaliteitsinstituutwbtv@rvr.org