Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

 

Wat verandert er?

Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing.

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.

 

De Belastingdienst publiceert modelovereenkomsten:

Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken.

 

Een modelovereenkomst biedt u en uw opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus geen uitkering.

 

Voor wie?

Dit geldt voor alle bedrijven. Ook tolken en vertalers moeten via door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten gaan werken. Een aantal partijen heeft al zo'n overeenkomst opgesteld.

 

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 mei 2016. Er is een overgangsregeling. Uw VAR voor 2014, 2015 en 2016 blijft ook in 2016 geldig totdat deze wijziging ingaat.

 

Wat moet u doen?

Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:

  • Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. Als u meerdere opdrachtgevers heeft, moet u met al uw opdrachtgevers de werkrelatie bekijken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  • Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
  • Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
  • Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

 

Implementatietermijn

U en uw opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig uw werkwijze aan te passen. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

 

Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vindt u veel informatie over dit onderwerp. Lees alvast antwoorden op de belangrijkste vragen. Via onze nieuwsbrieven en website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied en praktische informatie zoals goedgekeurde modelovereenkomsten voor tolken en vertalers.