Op herhaling: aanvragen quick scan

Sinds 1 mei 2019 kunnen tolken kosteloos een quick scan aanvragen waarmee zij vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe systematiek, een inschatting van hun kans op inschrijving op B2-niveau in het Rbtv krijgen. Wij hebben inmiddels tientallen portfolio’s van tolken beoordeeld. Onze ervaring is dat veel aanvragen niet met een schriftelijke motivatie of met stukken zijn onderbouwd. In dit bericht informeren wij u over wat wij van u verwachten als u een quick scan wilt aanvragen.


Voor wie zijn de quick scans?

De quick scans zijn bedoeld voor tolken die nog niet ingeschreven staan in het Rbtv en tolken die al wel ingeschreven staan in het Rbtv, maar ook voor een andere talencombinatie ingeschreven willen worden. Vertalers kunnen geen quick scan aanvragen.


Aanvraagformulier en voorwaarden

Wilt u een quick scan aanvragen? Dan moet u het aanvraagformulier voor de quick scan ingevuld en ondertekend sturen naar quickscanwbtv@rvr.org en onderbouwende stukken meesturen waaruit blijkt dat u:

 1. de brontaal op B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst;
 2. de doeltaal op B2-niveau van het ERK beheerst;
 3. tolkvaardigheid en -attitude heeft ontwikkeld en hoe u dit bijhoudt.


Welke stukken tellen mee?

Wij beoordelen uw portfolio in samenhang. Daarom is het van belang dat u zoveel mogelijk stukken instuurt die relevant kunnen zijn voor een inschrijving in het Rbtv op B2-niveau. Denkt u hierbij aan:

 • diploma’s en certificaten;
 • een verklaring van uw werkgever over uw werk- en denkniveau;
 • een functieprofiel van het bedrijf waar u werkzaam bent waaruit uw taalniveau van bijvoorbeeld het Nederlands blijkt;
 • een rapport van een assessment;
 • referenties, getuigschriften of urenstaten waaruit uw werkervaring als tolk blijkt;
 • bewijs van overige werkervaring;
 • een levensloop en/of cv;
 • een beschrijving van uw nevenactiviteiten zoals een bestuursfunctie, docentschap, examinator, spreker, schrijver of blogger;
 • een beschrijving van wonen, werken en studeren in Nederland of het buitenland;
 • lidmaatschap van een branchevereniging of culturele vereniging;
 • een beschrijving van relevante werkbezoeken en stages;
 • Erkenning van Verworven Competenties (een afgelegd EVC-traject);
 • wetenschappelijke publicaties;
 • een motivatiebrief waaruit blijkt hoe u uw taalbeheersing van beide talen en tolkvaardigheid en -attitude heeft ontwikkeld en bijhoudt.

Op het aanvraagformulier quick scan leest u ook welke stukken wij laten meewegen bij het maken van de inschatting van uw kans op inschrijving.


Hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voor taalbeheersing voldoet, leest u in de werkinstructie beoordeling taalniveau C1 en werkinstructie beoordeling taalniveau B2


Let op: Stuur alle stukken die u wilt laten meewegen in één keer mee met uw aanvraag voor de quick scan. Wij vragen in deze fase geen aanvullende stukken bij u op. Wij bewaren uw portfolio niet. Stuur dus geen originele stukken mee.


Veel animo, houd rekening met langere doorlooptijd

Eerder heeft u kunnen lezen dat wij ernaar streven tolken binnen acht weken een schriftelijke reactie te geven op hun aanvraag voor de quick scan. Inmiddels hebben wij honderden aanvragen ontvangen. Het is prettig te merken dat er zoveel animo is voor de quick scan. Door de grote hoeveelheid aanvragen moet u rekening houden met een langere doorlooptijd. Deze kan oplopen tot drie maanden.


Meer informatie