Programma Tolken in de Toekomst

Op 1 april 2017 is het programma Tolken in de Toekomt binnen het ministerie van Justitie & Veiligheid van start gegaan. Het programma Tolken in de Toekomst zet zich in voor efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken binnen de overheid. Met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

In het programmaplan is een aantal producten benoemd: omvang en omzet inzet tolkdiensten, leidraad efficiënte tolkinzet, herontwerp bestelproces, herijkt (gedifferentieerd) Rbtv, aangepaste klachtenprocedure(s), aanpassing van wet- en regelgeving (zonodig), leidraad professioneel inkopen, heldere marktvisie en een nieuw categorieplan Tolk- en Vertaaldiensten. Eind van het jaar hebben wij als het goed is een aantal voorstellen gereed van hoe wij, alle betrokkenen gehoord hebbende, denken dat wij deze producten vorm kunnen geven.

Herijkt Rbtv
Ook ten aanzien van herijkt Rbtv hebben wij continu contact met de verschillende betrokkenen. We hebben veel informatie opgehaald over de bijzonderheden van gesprekken waarbij tolken worden ingezet. De afnemers hebben onder meer in kaart gebracht welke deskundigheid tolken wat hen betreft bij de diverse gesprekken moeten hebben. En eind september is een enquête verstuurd aan tolken die als tolk geregistreerd staan bij het Bureau Wbtv en niet-registertolken die bij een overheidsdienst worden ingezet. Op die enquête hebben wij 536 reacties ontvangen. Daar zijn we erg blij mee! De reacties geven ons zicht op hoe tolken tegen kwaliteit en integriteit aankijken en welke suggesties zij hebben voor verbetering van het huidige systeem. Zo merken veel respondenten op dat het werk veel vraagt qua taalvaardigheid, flexibiliteit en tolktechnieken.

Naast onderwerpen als tarieven en bemiddeling kregen ook ondersteuning met digitale middelen bij het werk en de wens gedegen voorbereidende informatie te ontvangen veel aandacht. De uitkomsten van deze enquête leveren input voor de plannen in het kader van het programma. Alle input wordt nu verwerkt, waarna we deze terugkoppelen aan geïnteresseerden. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het register er precies uit komt te zien, dat gaat zich begin 2018 aftekenen. Wel is het zo dat het register hoe dan ook DE basis vormt voor de levering van tolken die aan de kwaliteitsstandaarden van de overheid voldoen.

Marktoriëntatie brengt marktpotentieel in beeld
In het kader van programma Tolken in de Toekomst wordt ook een marktoriëntatie gehouden. Hierdoor kunnen signalen vanuit de markt meegenomen worden in onze marktvisie. In dit kader is ook een enquête uitgezet bij meerdere binnen- en buitenlandse intermediairs en vonden bedrijfspresentaties plaats door Teleperformance/LanguageLine Solutions (UK) en Thebigwords (UK). Dit zijn bedrijven die actief zijn op de markt van tolken en vertalers en hebben grote interesse getoond voor de Nederlandse markt. De bedrijfspresentaties boden een uitstekende gelegenheid om informatie uit te wisselen over de Nederlandse marktsituatie en om de mogelijkheden en visie vanuit deze bedrijven te horen.

De juiste vergoeding
Tolkenvergoedingen is een langlopend en voortdurend discussiepunt binnen de sector. Omdat het een onderwerp is waar veel verschillende belangen een rol spelen, zijn wij op zoek gegaan naar een manier om het juiste gesprek hierover te voeren. Voor het voeren van een neutrale discussie is SEO Economisch Onderzoek gevraagd een aantal heldere economische scenario’s uit te werken. Deze moeten waardevrij inzicht geven in de gevolgen van keuzes die gemaakt worden rondom tolkvergoedingen. De scenario’s dienen als basismodellen om in gesprek met de diverse stakeholders tot een afgewogen keuze te komen. Over de gewenste vergoedingenstructuur en de bijbehorende prikkels om deze markt - binnen die gemaakte afwegingen - optimaal te laten presteren. In de maand november vinden deze stakeholdersgesprekken plaats. In een volgende nieuwsbrief berichten wij over de voortgang op dit vlak.

Kan ik hier een tolk bestellen?
Tolken zijn belangrijk voor het goed laten verlopen van primaire processen van overheidsorganisaties. De overheid is dan ook de grootste afnemer van tolkdiensten in Nederland. In alleen 2016 al zijn ruim 1.000.000 tolkdiensten afgenomen. Op dit moment plannen en bestellen overheidspartijen tolkdiensten op verschillende manieren, waardoor er inefficiëntie ontstaat. Via gesprekken met overheidsdiensten, intermediairs en tolken zijn verbeter-ideeën verzameld om het bestelproces van tolken beter te kunnen inrichten. De nadruk bij een dergelijk proces zal met name liggen op het vergroten van het aantal effectieve tolkuren en een optimale matching tussen vraag en aanbod.

Wilt u meer informatie over het programma Tolken in de Toekomst?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van het programma. Ga hiervoor naar https://abonneren.rijksoverheid.nl/ en kies voor de optie ’aanmelden nieuwsbrieven’. Hier kunt u de nieuwsbrief ‘Programma tolken in de toekomst’ aanvinken en kunt u zich inschrijven.