Vacature beëdigd tolk/vertaler Klachtencommissie Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv) en het bijbehorende Besluit beëdigde tolken en vertalers, die sinds 1 januari 2009 van kracht zijn. In dat kader heeft de Raad onder meer een landelijke Klachtencommissie voor (beëdigde) tolken en vertalers ingericht. In verband met de maximale benoemingsperiode van enkele leden zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe leden. De Raad nodigt belangstellenden uit om hun interesse voor lidmaatschap van deze commissie kenbaar te maken.

 

Doel en taakstelling
De Klachtencommissie Wbtv behandelt klachten over de wijze waarop een beëdigd tolk of vertaler zich bij een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. De commissie behandelt de klachten tijdens een hoorzitting en brengt advies uit aan de Raad voor Rechtsbijstand over eventuele maatregelen. Dezelfde werkwijze kan worden gevolgd bij het behandelen van klachten over niet-beëdigde IND-tolken. De Klachtencommissie Wbtv heeft zelf nadere regels over haar werkwijze vastgesteld, waaronder de duur van de benoemingen en brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 

Samenstelling
De Klachtencommissie Wbtv telt ten minste drie en hoogstens acht leden. Ook kunnen plaatsvervangende leden aangewezen worden.

Elke klacht wordt behandeld door een samenstelling van de Klachtencommissie Wbtv, bestaande uit de voorzitter (of voorzitter-plaatsvervanger) die jurist is, een lid dat tolk of vertaler is en een lid dat geen tolk of vertaler is. Partijen worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven tijdens een hoorzitting van de commissie.

Bureau Wbtv ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden en vormt het secretariaat.

 

Profielschets
De Raad zoekt voor de Klachtencommissie één beëdigd tolk/vertaler die zich herkent in onderstaand profiel:

Een ervaren beëdigd tolk én beëdigd vertaler in de zin van de Wet beëdigde tolken en vertalers met een voltooide hbo-opleiding of universitaire opleiding, bij voorkeur met ervaring binnen het justitiële domein (straf- en vreemdelingenrecht). Kandidaten moeten als beëdigd tolk en als beëdigd vertaler staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers.

 

Tijdsindicatie
De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats overdag op vrijdagen op het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand in Utrecht of in ‘s-Hertogenbosch. Belangstellenden moeten rekening houden met hun beschikbaarheid op die dag en met voorbereidingstijd voorafgaand aan de bijeenkomsten.

 

Vergoeding

De leden van de Klachtencommissie Wbtv ontvangen vacatiegelden op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

 

Meer informatie
Meer informatie, waaronder de tekst van de Wbtv en het Besluit beëdigde tolken en vertalers, is te vinden op www.bureauwbtv.nl/bibliotheek.

Voor meer informatie over de Klachtencommissie en het lidmaatschap kunt u ook contact opnemen met de heer Fouad Kabbouti via sollicitatieswbtv@rvr.org of telefonisch via 088 - 787 1714.

 

Solliciteren
Sollicitaties kunnen tot 19 december 2016 schriftelijk of per e-mail worden gericht aan:

 

Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv

T.a.v. de heer F. Kabbouti

Postbus 2349

5202 CH ’s-Hertogenbosch

E-mail: sollicitatieswbtv@rvr.org

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.