Vacature Commissie beëdigde tolken en vertalers

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Wbtv) en het bijbehorende Besluit beëdigde tolken en vertalers (Besluit btv).


De Commissie beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Commissie btv) ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van de taken en bevoegdheden die zij op basis van de Wbtv uitvoert. Daarbij gaat het voornamelijk om de beoordeling van competenties (uit artikel 3 Wbtv) in het kader van individuele verzoeken tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers.
 

Samenstelling

De Commissie btv bestaat uit vijf leden, die elk voor vier jaar worden benoemd. Het lidmaatschap kan eenmaal worden verlengd met vier jaar. Vanwege het eindigen van de tweede zittingstermijn van een van de leden zoekt deze commissie één nieuw lid.

Op dit moment bevat de commissie onder andere vertegenwoordigers:

 • uit het tolk- en vertaalonderwijs;
 • met kennis op het gebied van toetsing van competenties en profielen van tolken en vertalers;
 • met kennis van en ervaring en affiniteit met tolken en/of vertalen;
 • met kennis van diverse veel beheerste Europese talen en culturen;
 • die zelf werkzaam zijn als tolk en/of vertaler.
   

Profiel

Met het oog op bovenstaande taken is de Raad voor de inrichting van de Commissie btv op zoek naar kandidaten die:

 • ervaring hebben met commissiewerk;
 • werkzaam zijn in het tolkonderwijs, vertaalonderwijs of taalonderwijs;
 • kennis hebben van, ervaring en affiniteit hebben met tolken en/of zelf werkzaam zijn als tolk.
   

Tijdsindicatie

De Commissie btv vergadert elke zes weken op vrijdagochtend van 10:00 uur tot 13:00 uur in ’s-Hertogenbosch. Wij verwachten van leden dat zij een actieve bijdrage leveren. Om deze bijdrage te kunnen leveren bedraagt de gemiddelde voorbereiding voorafgaand aan de vergadering en revisie van het advies ongeveer drie uur (afhankelijk van het aantal te bespreken dossiers).
 

Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies en reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.


Solliciteren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag  uiterlijk 14 januari 2019. Dit kan per e-mail aan sollicitatiewbtv@rvr.org of per post.
 

Meer informatie

Meer informatie, waaronder de tekst van de Wbtv en het Besluit btv, de samenstelling en de werkwijze van de commissie is te vinden op www.bureauwbtv.nl.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de vacature contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Commissie btv, mevrouw mr. D.E.S. Tomeij via tel. 088 - 787 17 18 of per e-mail: d.tomeij@rvr.org
 

Contactgegevens

Raad voor Rechtsbijstand

Bureau Wbtv

Postbus 2349

5202 CH ‘s-Hertogenbosch