Over Bureau Wbtv

Wat is Bureau Wbtv?
Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Een onderdeel daarvan is het bijhouden van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en de Uitwijklijst. Daarnaast houden we ons ook met andere zaken bezig die voortvloeien uit de Wbtv of waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen.

 

Wat doet Bureau Wbtv?
Hieronder geven wij aan wat wij doen. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van onze (wettelijke) taken en andere werkzaamheden.

 

 • Wij ontwikkelen beleid rond uitvoeringsaspecten van de Wbtv zoals de voorwaarden voor (verlenging van de) inschrijving, permanente educatie en specialisatie.
 • Wij beoordelen verzoeken tot (verlenging van de) inschrijving en specialisatie van tolken en vertalers aan de hand van de voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld.
 • Wij behandelen bezwaren van tolken en vertalers die het niet eens zijn met een besluit dat zij van ons hebben ontvangen.
 • Wij behandelen klachten die worden ingediend over beëdigde tolken en vertalers, tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan en tolken en vertalers die door de IND zijn ingezet.
 • Wij wijzen instellingen aan die tolk- en/of vertaaltoetsen mogen afnemen.
 • Wij wijzen instellingen en deskundigen aan die taaltoetsen mogen afnemen.
 • Wij wijzen opleidingsinstellingen aan die bijscholing aanbieden waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vast staat.
 • Wij geven bewijzen van inschrijving uit ten behoeve van de beëdiging van tolken en vertalers door de rechtbanken.
 • Wij geven het legitimatiebewijs btv uit, waarmee tolken en vertalers kunnen aantonen dat ze in het register staan ingeschreven.
 • Wij beantwoorden op werkdagen vragen aan de helpdesk (telefoon en e-mail).
 • Wij geven voorlichting over de werking van de Wbtv via brochures, een website, voorlichtingsbijeenkomsten, mailings, webinars, Twitter en digitale nieuwsbrieven.
 • Om te horen wat er in de branche speelt, tegen welke problemen tolken en vertalers in de praktijk aanlopen en om op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen, wonen onze medewerkers regelmatig vergaderingen, congressen en studiedagen bij.
 • Waar mogelijk proberen wij in te spelen op de wensen en behoeften van tolken en vertalers en afnemers. Bijvoorbeeld via het aanbieden van een nieuwe website, ‘Mijn Wbtv’ en een verbeterd internetregister met uitgebreide zoekmogelijkheden.
 • Om onze dienstverlening goed te laten aansluiten bij uw wensen en behoeften, betrekken we u zoveel mogelijk bij de communicatie en de totstandkoming en uitvoering van ons beleid via onder meer consultatie, een klantenpanel, (interactieve) informatiebijeenkomsten en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Wij zijn gesprekspartner voor onder andere opleidingsinstituten, branche- en beroepsorganisaties, afnemers van tolk- en vertaaldiensten, bemiddelaars in tolk- en vertaaldiensten en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij spreken regelmatig met deze organisaties over de werking van de Wbtv in de praktijk en de behoeften en signalen uit het werkveld.
 • Wij dragen actief bij aan het versterken van de afnameplicht, met name door een actieve voorlichtende rol te vervullen richting afnameplichtige instanties en de advocatuur, op te roepen om vermeende afwijkingen te melden, gegevens op te vragen over naleving van de afnameplicht bij instanties met een wettelijke afnameplicht en bemiddelingsbureaus met een contractuele afnameplicht en informatie en jurisprudentie over de afnameplicht breder toegankelijk te maken. Wij willen net als u dat werkgevers en bemiddelingsbureaus zich aan de afnameplicht houden. De afnameplicht levert immers een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de Wbtv: het waarborgen van de kwaliteit van meertalige communicatie via tolken en vertalers. Als wij vernemen dat in een concrete straf- of vreemdelingenzaak de afnameplicht niet is nageleefd, nemen wij contact op met de betreffende werk- of opdrachtgever om opheldering te vragen. De uitkomst daarvan koppelen wij altijd terug aan de melder.
 • Wij informeren en adviseren bovenstaande partijen over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van tolken en vertalen (zowel in als buiten het justitiedomein) verder te versterken.

Een aantal onafhankelijke adviescommissies ondersteunt Bureau Wbtv bij haar werkzaamheden. Zij helpen ons bij het maken van beleid, het beoordelen van complexe dossiers en adviseren ons over ingediende klachten, bezwaren, taalkwesties en de indeling van de taallijst. Op onze website vindt u een korte beschrijving van de commissies en een overzicht van de commissieleden.

 

Wat doet Bureau Wbtv niet?
Er zijn zaken waarmee wij ons niet bezighouden omdat we niet bevoegd zijn die taken uit te voeren. Wij beschikken over een internationaal netwerk met deskundigen op allerlei gebieden. Als wij u niet kunnen helpen, zorgen wij ervoor dat u terechtkomt bij de instantie waar u wel moet zijn.

 

Voor onderstaande zaken kunt u niet bij ons terecht:

 • Wij bemiddelen niet tussen opdrachtgevers en tolken of vertalers. Bij ontevredenheid moet de opdrachtgever in eerste instantie de betreffende tolk of vertaler daarop aanspreken en er samen proberen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij Bureau Wbtv.
 • Wij schakelen geen tolken of vertalers in. Wel faciliteren en beheren wij het register en de Uitwijklijst, waarin afnemers zelf een tolk of vertaler kunnen zoeken, selecteren en benaderen.
 • Wij zijn niet bevoegd om sancties op te leggen als de afnameplicht niet wordt nageleefd. Zoals u hierboven kunt lezen dragen wij actief bij aan het versterken van de afnameplicht. Onder andere medewerkers van het tolkenbureau, rechercheurs en tolkencoördinatoren schakelen tolken en vertalers in en moeten vooraf checken of de betreffende tolk/vertaler ingeschreven (en beëdigd) is. Advocaten kunnen via het Rbtv achteraf controleren of in de betreffende straf- of vreemdelingenzaak een beëdigde tolk of vertaler is ingezet.
 • We stellen geen tarieven vast. Uiteraard zijn en blijven wij in gesprek met tolken en vertalers, bemiddelingsbureaus en het ministerie van Veiligheid en Justitie en kaarten wij problemen uit het werkveld aan. Hierbij kunt u denken aan de hoogte van de tarieven voor tolk- en vertaaldiensten en aanbestedingstrajecten. Wij praten dus wel mee, maar zijn niet de instantie die daarover beslist.
 • Wij bieden geen tolk-, vertaal- en taaltoetsen en (bij)scholing aan voor tolken en vertalers. Opleidingsinstituten verzorgen tolk- en vertaalopleidingen. Door ons aangewezen deskundigen en opleidingsinstellingen kunnen taaltoetsen afnemen en bijscholingsactiviteiten aanbieden. Wilt u weten welke tolk- en vertaalopleidingen in Nederland aangeboden worden of welke aanbieders van bijscholing door ons erkend zijn? Kijk dan op www.bureauwbtv.nl.

 

Onze bereikbaarheidsgegevens vindt u onder Contact.