Permanente educatie

Moet ik 80 PE-punten behalen per inschrijving, dus bij twee inschrijvingen 160 PE-punten?

Tijdens uw inschrijving moet u ten minste 80 PE-punten registreren in ‘Mijn Wbtv’. Punten kunnen meetellen voor meerdere inschrijvingen. Hiervoor is van belang dat deze in het tijdvak van de inschrijvingen zijn uitgevoerd en dat deze relevant zijn voor de inschrijvingen. Aangezien bijscholing een verlengingscriterium is, moet u per inschrijving (hiermee bedoelen we: per talencombinatie of vertaalrichting) aantonen dat u hieraan voldoet. In ‘Mijn Wbtv’ wordt dit allemaal automatisch verwerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de inschrijfperiodes van eventuele verschillende inschrijvingen.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

U staat ingeschreven voor de volgende talencombinatie en vertaalrichtingen:

 

  taalvaardigheid  inschrijfdatum  soort       geldig
 1.  tolk Nederlands <--> Duits  1-1-2014  Rbtv  5 jaar
 2.  vertaler Nederlands --> Duits  1-1-2015  Rbtv  5 jaar
 3.   vertaler Duits --> Nederlands  1-1-2015  Rbtv  5 jaar

 

Behaalde PE-punten kunnen dan meetellen voor de volgende inschrijvingen:

   2014 2015 2016  2017  2018
 tolk Nederlands <--> Duits  X
 vertaler Nederlands --> Duits   X X
 vertaler Duits --> Nederlands   X

 

Hoeveel uren is een PE-punt?
Één PE-punt staat gelijk aan één volledig uur (60 minuten) dat met scholingsactiviteiten aan PE is besteed. Het is mogelijk om PE-punten per 15 minuten te registreren, waarbij afgerond moet worden naar beneden. Als voorbeeld: voor een scholingsactiviteit van één uur en 55 minuten kunnen 1,75 PE-punten geregistreerd worden.

Behoud ik de PE-punten die ik in het verleden toegekend heb gekregen?
Wij hebben alle PE-punten die u heeft behaald voor februari 2015 overgeheveld naar uw persoonlijke pagina in 'Mijn Wbtv’. Al deze PE-punten zijn in de categorie ´Scholingsactiviteiten´geregistreerd en staan vast.

Tellen bij niet aangewezen opleidingen alleen de contacturen of ook huiswerk en voorbereiding?
Het maakt niet uit of de aanbieder wel of niet door Bureau Wbtv is aangewezen. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt hoeveel PE-punten geregistreerd mogen worden voor huiswerk en voorbereiding.

Hoe wordt het aantal uren huiswerk berekend?
Hoe de aanbieder de PE-punten voor voorbereiding kan bereken, staat in de Nadere Regels Besluit PE. Voor lezen en het maken van huiswerkopdrachten kunnen PE-punten worden geregistreerd.

Wie bepaalt het aantal PE-punten per activiteit?
De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt de studiebelasting en het aantal PE-punten dat u mag registreren.

In het verleden is mijn PE-verzoek afgewezen. Onder het huidige PE-beleid (dat geldt sinds 2015) komt de activiteit wel in aanmerking voor PE-punten. Wat moet ik nu doen?
U kunt de activiteit die onder het oude beleid is afgewezen alsnog registreren in ‘Mijn Wbtv’. Hierbij is natuurlijk wel van belang dat deze activiteiten passen binnen het huidige beleid en dat u deze heeft behaald gedurende de periode van inschrijving die verlengd moet worden.

Ik heb scholingsactiviteiten gevolgd toen het nieuwe PE-beleid nog niet in werking was getreden. Ik heb wel alle documenten gekregen van de aanbieder die voldoen aan het oude beleid. Kan ik deze gebruiken om PE-punten te registreren?
Het huidige PE-beleid is ruimer en gunstiger. Het biedt u meer mogelijkheden om aan uw bijscholingsvereiste te voldoen. U kunt de activiteit alsnog registreren in ‘Mijn Wbtv’. Hierbij is natuurlijk wel van belang dat deze activiteiten passen binnen het huidige beleid en dat u deze heeft behaald gedurende de periode van inschrijving die verlengd moet worden.

Welke aanbieders worden door Bureau Wbtv erkend? 
Een overzicht van alle erkende opleidingsinstellingen vindt u hier.

Kan ik ook bij niet-aangewezen aanbieders scholingsactiviteiten volgen?
Het staat u vrij om bij niet aangewezen aanbieders scholingsactiviteiten te volgen. Hiervoor geldt dat u zich ervan moet vergewissen dat deze activiteiten voldoen aan de criteria die hiervoor gelden. Zie het Besluit permanente educatie.

Hoe moet ik mijn PE-punten registreren?
Als u aan een PE-activiteit heeft deelgenomen, kunt u in ‘Mijn Wbtv’ de activiteit registreren. Met het registreren van de activiteit geeft u aan hoeveel PE-punten hieraan gekoppeld worden. Ook moet u (per activiteit) een onderbouwing bij uw registratie voegen waaruit het deskundigheidsbevorderende karakter en de individuele relevantie blijkt. Het vertrekpunt bij de registratie is dat u goed kunt uitleggen waarom een activiteit voor u relevant is en op welke wijze deze heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van uw competenties. Voor deze onderbouwing kunt u gebruik maken van een registratieformulier voor scholingsactiviteiten en een registratieformulier voor overige activiteiten. Als u deze formulieren gebruikt en alle bijlagen toevoegt aan ‘Mijn Wbtv’, mag u ervan uitgaan dat uw registratie voldoende gegevens bevat om te kunnen worden beoordeeld bij uw verlengingsverzoek.

Ik wil een scholingsactiviteit in het buitenland volgen. De aanbieder kan of wil niet alle informatie verstrekken die verplicht is om PE-punten te registreren. Wat kan ik nu doen?
Kunt u (om welke reden dan ook) geen stukken over de activiteit overleggen? Dan voldoet de scholingsactiviteit niet aan de voorwaarden. De activiteit telt dan niet mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging.
 

Moet ik PE-punten registreren voor het behoud van mijn specialisatie?
Het beleid ten opzichte van specialisaties is niet gewijzigd. Voor de inhoudelijke voorwaarden verwijzen wij u naar het Besluit Specialisatie en het Besluit aanwijzen specialisatie. In het Besluit Specialisatie staat expliciet opgenomen dat men via scholingsactiviteiten de kennis m.b.t. de specialisatie moet bijhouden. Alleen voor scholingsactiviteiten, gericht op uw specialisatie, kunnen PE-punten worden geregistreerd. PE-punten die vallen in de categorie 'Overige activiteiten' tellen niet mee voor uw PE-specialisatiepunten.

Ik heb een geaccrediteerde opleiding met ECTS afgerond. Telt dit mee? Hoeveel PE-punten mag ik registreren?
Heeft u een scholingsactiviteit bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling (NVAO of een buitenlands equivalent daarvan) met goed gevolgd afgerond en daarmee studiepunten conform het European Credit Transfer System (ECTS) behaald? Dan kunt u volstaan met een certificaat of cijferlijst waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt. 1 ECTS staat gelijk aan 28 uren studiebelasting en dus 28 PE-punten. Ook hiervoor geldt wel dat u moet onderbouwen waarom de activiteit relevant en deskundigheidsbevorderend is voor uw inschrijving in het Rbtv.

Kan men PE-punten registreren voor scholingsactiviteiten op het gebied van ondernemerschap, time management, enz.?
Dit kan niet direct onder één van de wettelijke competenties worden geschaard, maar kunnen desondanks van belang zijn ter ondersteuning van de zelfstandige beroepsuitoefening. Activiteiten voor het onderhouden of uitbreiden van deze competentie worden daarom ook als permanente educatie aangemerkt. Zie toelichting artikel 1 Besluit permanente educatie.

Ik sta ingeschreven als tolk en als vertaler. Telt bijvoorbeeld een cursus 'Civiel recht voor tolken' ook mee voor mijn inschrijving als vertaler?
Dat hangt ervan af of deze activiteit voor beide inschrijvingen relevant en deskundigheidsbevorderend is. U moet kunnen uitleggen waarom de activiteit relevant is voor uw inschrijving als vertaler en op welke wijze de activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van uw competenties.

Ik sta ingeschreven als vertaler Nederlands --> Frans. Kan ik dan PE-punten registreren voor bijvoorbeeld een cursus Engels?
Dat hangt ervan af of deze activiteit relevant en deskundigheidsbevorderend is voor uw inschrijving als vertaler Nederlands --> Frans. U moet kunnen uitleggen waarom de activiteit relevant is voor u als vertaler Nederlands à Frans en op welke wijze de activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van uw competenties.

Als ik een cursus volg in het buitenland, komen de PE-punten van een verblijf in het buitenland dan bovenop de PE-punten voor de cursus?
Ja. Het moet dan wel gaan om een verblijf met een zakelijk karakter van minimaal tien aaneengesloten dagen in het taalgebied van de bron- of doeltaal. U kunt dan PE-punten registreren voor het verblijf én voor de cursus. Dit zijn twee afzonderlijke PE-activiteiten.

Hoe kan ik zelfstudie aantonen?
Zelfstudie valt onder de categorie 'overige activiteiten'. In de Nadere regels Besluit PE staan voorbeelden genoemd hoe u dit kunt aantonen.

Kan docentschap PE-punten opleveren? 
 Ja. Lesgeven valt onder de categorie 'Overige scholingsactiviteiten'.

Hoe lang van tevoren laat Bureau Wbtv aan de tolk/vertaler weten dat hij aan de PE-voorwaarden voldoet?
Zodra u een verzoek tot verlenging indient, beoordelen wij of u voldoet aan uw bijscholingsverplichting. Op dit moment onderzoeken wij mogelijkheden om u eerder zekerheid te kunnen geven over het aantal door u geregistreerde PE-punten.

Ik wil zeker weten dat ik voldoende PE-punten heb geregistreerd bij de verlenging. Wat kan ik doen?
In dat geval kunt u scholingsactiviteiten volgen bij de erkende opleidingsinstellingen. Het aantal PE-punten dat aan die scholingsactiviteiten is toegekend, staat vast.