Specialisaties

Welke specialisaties zijn er?
Bureau Wbtv heeft een tweetal specialisaties aangewezen, namelijk "tolk in strafzaken" en "vertaler in strafzaken". Hier vindt u meer informatie over de specialisaties en de wijze waarop u een specialisatie kunt krijgen.


Zijn naast "tolk in strafzaken" en "vertaler in strafzaken" andere specialisaties mogelijk?
Nee. Op dit moment zijn er twee specialisaties aangewezen, "tolk in strafzaken" en "vertaler in strafzaken". Het aanwijzen van meer specialisaties gebeurt op basis van signalen die wij ontvangen van partijen uit het werkveld. Net als de inschrijving in het Rbtv beoogt de vermelding van een specialisatie een bepaalde kwaliteit van de tolk of vertaler te garanderen. Om die reden is er, mede op advies van het Kwaliteitsinstituut, uitdrukkelijk voor gekozen dat slechts aangewezen specialisaties in het Rbtv kunnen worden vermeld en uiteraard pas nadat de tolk/vertaler heeft aangetoond dat hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Hoe kan ik een specialisatie krijgen?
Als u in het Rbtv staat en de specialisatie "tolk in strafzaken" of "vertaler in strafzaken" wilt krijgen, moet u een verzoek tot vermelding van de specialisatie indienen via ‘Mijn Wbtv’. Een verzoek tot vermelding van een specialisatie kan worden ingediend na inschrijving in het Rbtv en beëdiging als tolk en/of vertaler. De periode van vermelding van de specialisatie loopt parallel aan de periode van inschrijving in het Rbtv. De specialisatie wordt vermeld bij de talencombinatie of vertaalrichting waarop de specialisatie betrekking heeft. Ervaring als tolk of vertaler in strafzaken alleen is niet voldoende om een specialisatie te krijgen. Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier.

Ik sta op de Uitwijklijst. Kan ik een specialisatie krijgen?
Nee. Met een specialisatie wordt immers gedoeld op bekwaamheden in aanvulling op de basiscompetenties die gelden voor inschrijving in het Rbtv. Een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst, beschikt niet over (al) die competenties. Logischerwijs kan een tolk of vertaler dan ook niet aantoonbaar over bekwaamheden in aanvulling daarop beschikken.