Overzicht erkende taaltoetsen

Voor inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst moet u onder andere aantonen dat u de (toetsbare) taal of talen op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst. U kunt dit op verschillende manieren doen. Een mogelijkheid is met een taaltoets van een aangewezen deskundigen of een lid van ALTE. Hieronder lichten we de mogelijkheden toe.


Aangewezen deskundigen
Bureau Wbtv kan op verzoek deskundigen aanwijzen die taaltoetsen kunnen afnemen. Wij wijzen de deskundige aan als wij hebben vastgesteld dat de taaltoets voldoet aan de voorwaarden uit het Taaltoetskader. Hierin staan voorwaarden over onder andere de duur, de wijze van toetsen, het niveau, het toetsmateriaal en de examinatoren. Met een certificaat waaruit blijkt dat u de taaltoets succesvol heeft afgelegd, kunt u aantonen dat u de betreffende taal op het vereiste niveau beheerst.


Klik op deze link voor een overzicht van de aangewezen deskundigen

 

ALTE-leden
Voor een aantal talen kan een tolk of vertaler ook een toets afleggen bij één van de leden van ALTE. Dat is een associatie van Europese instituten die taaltoetsen ontwikkelen voor hun eigen taal als vreemde of tweede taal. ALTE treedt op als adviesorgaan van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties en is 1989 opgericht om een hoge kwaliteitsstandaard voor taaltoetsen te ontwikkelen. Het lidmaatschap van ALTE waarborgt dat een toets aan die standaard voldoet.


Klik op deze link voor een overzicht van de taaltoetsen van ALTE-leden


Niet aangewezen deskundigen
Heeft u een taaltoets afgelegd bij een deskundige die niet door ons is aangewezen? Dan kunt u twee dingen doen:

 

  1. U kunt de deskundige vragen een verzoek tot aanwijzing bij ons in te dienen.
  2. U kunt ons informatie sturen over de toets. Wij beoordelen dan of de toets voldoet aan het Taaltoetskader.