Informatie over de inschrijfprocedure

Wilt u een verzoek tot inschrijving indienen?

Start dan een dienst Inschrijving via 'Mijn Wbtv' en upload de volgende stukken:

  • een Verklaring Omtrent het Gedrag* of buitenlandse integriteitsverklaring**, niet ouder dan drie maanden;
  • een recente pasfoto;
  • relevante diploma's, certificaten en/of bewijs van werkervaring waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

*U kunt de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen met het papieren aanvraagformulier of u kunt de VOG digitaal aanvragen.
**Een buitenlandse integriteitsverklaring moet zijn voorzien van een Nederlandse vertaling. Dit hoeft geen gewaarmerkte (beëdigde) vertaling te zijn.

  

Zorg ervoor dat u de benodigde documenten van tevoren heeft ingescand en op uw computer of laptop heeft opgeslagen. Dat maakt het gemakkelijk om vanuit 'Mijn Wbtv' de gevraagde stukken te uploaden.

 

Wat zijn de kosten?

Bij het indienen van een verzoek tot inschrijving moet u rekening houden met de volgende kosten: 

  • kosten verzoek: € 125,- (de hoogte van de leges is wettelijk vastgesteld). U kunt dit bedrag via 'Mijn Wbtv' direct betalen met iDEAL.
  • kosten Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35 (te voldoen bij uw gemeente)
  • eventuele overige kosten in verband met het waarmerken van kopieën van tolk- of vertaaldiploma’s, het laten waarderen van een buitenlands diploma* en het laten maken van een pasfoto.

*Wilt u een buitenlands diploma betrekken bij de beoordeling van uw verzoek? Dan moet u deze door Nuffic laten waarderen volgens de IDW-structuur. Op www.idw.nl leest u wat de kosten zijn voor een diplomawaardering en hoe u deze kunt aanvragen.

 

Hoe lang duurt de inschrijfprocedure?

Wij nemen binnen zes weken nadat u de leges heeft betaald een besluit op uw verzoek tot inschrijving. Is uw verzoek onvolledig? Dan stellen wij u in de gelegenheid uw verzoek aan te vullen. Na het verlopen van de termijn voor het uploaden van aanvullende informatie, nemen wij een beslissing op basis van de stukken die zich op dat moment in uw dossier bevinden.

 

Mogelijke uitkomsten

Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  • Inschrijving in het register;
  • Plaatsing op de Uitwijklijst;
  • Afwijzing.

Ingeschreven in het Rbtv. En dan?

Als u bent ingeschreven in het Rbtv, dan moet u:

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die in het Rbtv staan, vindt u in onze brochure ‘Register staat voor kwaliteit. Ingeschreven in het Rbtv. En dan?’.

 

Geplaatst op de Uitwijklijst. En dan?

Als u bent geplaatst op de Uitwijklijst, dan moet u:

Alle informatie over de rechten en plichten van tolken en vertalers die op de Uitwijklijst staan, vindt u in onze brochure 'Betrouwbare bron van kwaliteit. Op de Uitwijklijst. En dan?'

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit dat u van ons heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onterecht niet bent ingeschreven in het Rbtv? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina Bezwaar.