Overige activiteiten

U kunt ook PE-punten behalen met overige activiteiten. In deze categorie tellen maximaal 40 PE-punten mee bij de beoordeling van uw verzoek tot verlenging van uw inschrijving of plaatsing.


U kunt bijvoorbeeld PE-punten krijgen voor:

  • Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal
  • Het bezoeken van of stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties en bedrijven
  • Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker
  • Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging
  • Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen
  • Intervisie of collegiale toetsing
  • Zelfstudie, het bijhouden van vaklitera-tuur en ondersteunende literatuur

In het Besluit permanente educatie vindt u de voorwaarden die worden gesteld aan bovenstaande activiteiten, informatie over het maximale aantal PE-punten dat u per activiteit kunt registreren en de wijze waarop u kunt aantonen dat u een bepaalde activiteit heeft verricht.