Voorwaarden inschrijving Rbtv

Inschrijving in het Rbtv is mogelijk als u een diploma of certificaat heeft van een:

  • tolk- of vertaalopleiding op minstens bachelorniveau;
  • Rbtv tolk- of vertaaltoets;
  • SIGV-cursus Gerechtstolk in Strafzaken of Juridisch Vertaler in Strafzaken

Een tolkdiploma geeft recht op inschrijving als tolk en een vertaaldiploma op inschrijving als vertaler. De opleiding moet bovendien over dezelfde talencombinatie of vertaalrichting gaan als waarvoor u wilt worden ingeschreven. Wilt u bijvoorbeeld worden ingeschreven als tolk Nederlands <-> Engels? Dan moet u een tolkopleiding Nederlands <-> Engels hebben afgerond en daarvan een diploma kunnen aanleveren.


Heeft u in het buitenland een diploma behaald van een tolk- of vertaalopleiding? 
Dan vragen wij een diplomawaardering voor u aan bij de Nuffic. U moet in dat geval wel een kopie of scan van het diploma, de cijferlijst of vakkenlijst en vertalingen daarvan naar het Nederlands bij ons aanleveren.
 

Inschrijving is ook mogelijk als u voldoet aan deze vier voorwaarden:

  1. beheersing van de brontaal op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK), en
  2. beheersing van de doeltaal op C1-niveau van het ERK, en
  3. ten minste 420 uren scholing in tolk- of vertaalvaardigheid, afgerond met een examen waarvoor u bent geslaagd, en
  4. ervaring als beroepstolk of -vertaler (minstens 1.000 tolkuren of 500.000 vertaalde woorden) in alle vijf de voorgaande jaren, in de talencombinatie of vertaalrichting waarop uw verzoek betrekking heeft, waarvan één jaar na het afronden van de scholing in tolk- of vertaalvaardigheid.

Tolkscholing
Tolkscholing kunt u aantonen met de module Algemene Tolktechnieken voor Gevorderden van ITV Hogeschool of met de Gesprekstolkenopleiding van KTV Kennisnet. Beide hebben een omvang van 420 uren en zien op de verplichte tolkonderdelen geheugentraining, tekstanalyse, parafraseren, notatietechnieken en tolkhouding.

Vertaalscholing
Vertaalscholing kunt u aantonen met de module Algemene Vertaalvaardigheden voor Gevorderden van ITV Hogeschool. Deze module heeft een omvang van 420 uren en ziet op de verplichte vertaalonderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding.

Werkervaring
U kunt uw werkervaring op meerdere manieren aantonen. U kunt referenties, verklaringen en urenstaten van uw werk- of opdrachtgevers sturen. U mag ook zelf een overzicht opstellen. Losse opdrachtbevestigingen, oproepen en facturen nemen wij om administratieve redenen niet mee in de beoordeling. 

Het is belangrijk dat uit de stukken, per talencombinatie of vertaalrichting, blijkt hoeveel uren u heeft getolkt of hoeveel woorden u heeft vertaald over de afgelopen vijf jaren.

Als u zelf een overzicht
van uw werkervaring opstelt, verzoeken wij u daarop het aantal uren dat u heeft getolkt of het aantal woorden dat u heeft vertaald per opdracht aan te geven en het totaal aantal uren of woorden per kalenderjaar.
Wij hebben twee voorbeeldoverzichten opgesteld die u kunt gebruiken voor het aantonen van uw werkervaring:

Meer informatie
Voor meer informatie over de inschrijfvoorwaarden verwijzen wij u naar het Besluit inschrijving Rbtv.