Voorwaarden inschrijving Rbtv

Inschrijving in het Rbtv als tolk of vertaler op C1-niveau

Inschrijving in het Rbtv op C1-niveau (niveau 1) is mogelijk als u een diploma of certificaat heeft van een:

 • tolk- of vertaalopleiding op minstens bachelorniveau;
 • Rbtv tolk- of vertaaltoets;
 • SIGV-cursus Gerechtstolk in Strafzaken of Juridisch Vertaler in Strafzaken

Een tolkdiploma geeft recht op inschrijving als tolk en een vertaaldiploma op inschrijving als vertaler. De opleiding moet bovendien over dezelfde talencombinatie of vertaalrichting gaan als waarvoor u wilt worden ingeschreven.

Tolk-/vertaaldiploma behaald in buitenland?

Heeft u in het buitenland een diploma behaald van een tolk- of vertaalopleiding? Dan vragen wij een diplomawaardering voor u aan bij Nuffic. U moet dan een kopie of scan van het diploma, de cijferlijst of vakkenlijst en vertalingen daarvan naar het Nederlands bij ons per mail aanleveren.


Extra inschrijfmogelijkheid voor tolken op C1-niveau

Inschrijving in het Rbtv als tolk op C1-niveau (niveau 1) is ook mogelijk als u voldoet aan deze vijf voorwaarden:

 1. U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (profiel 80 en niet ouder dan drie maanden);
 2. U beheerst de brontaal op ten minste C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK);
 3. U beheerst de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 4. U heeft kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 5. U heeft succesvol een erkende tolkvaardigheidstoets afgelegd.


Extra inschrijfmogelijkheid voor vertalers op C1-niveau

Inschrijving in het Rbtv als vertaler (alleen mogelijk op C1-niveau/niveau 1) is ook mogelijk als u voldoet aan deze zes voorwaarden:

 1. U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (profiel 80 en niet ouder dan drie maanden);
 2. U beheerst de brontaal op ten minste C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK);
 3. U beheerst de doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK;
 4. U heeft kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 5. U beschikt over ten minste 420 uur scholing om vertaalvaardigheid en -attitude op ten minste de onderdelen tekst en tekstbegrip, tekst en cultuur, technische aspecten van het vertalen en vertaalhouding te ontwikkelen;
 6. U beschikt over ten minste vijf jaar werkervaring als beroepsvertaler (500.000 vertaalde woorden) in de betreffende vertaalrichting direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het Rbtv, waarvan ten minste één jaar na afronding van de 420 uren scholing.

Toelichting werkervaring

U kunt uw werkervaring aantonen met referenties, verklaringen en urenstaten van uw werk- of opdrachtgevers, of u mag zelf een overzicht van uw werkervaring opstellen. Zie het voorbeeldoverzicht 1.000 tolkuren en het voorbeeldoverzicht 500.000 vertaalde woorden. Losse opdrachtbevestigingen, oproepen en facturen nemen wij om administratieve redenen niet mee in de beoordeling. Het is belangrijk dat uit de stukken, per talencombinatie of vertaalrichting, blijkt hoeveel uren u heeft getolkt of hoeveel woorden u heeft vertaald over de afgelopen vijf jaren.


Inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau

Inschrijving in het Rbtv als tolk op B2-niveau (niveau 2) is mogelijk als u voldoet aan deze vijf voorwaarden:

 1. U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (profiel 80 en niet ouder dan drie maanden);
 2. U beheerst de brontaal op ten minste B2-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK);
 3. U beheerst de doeltaal op ten minste B2-niveau van het ERK;
 4. U heeft kennis van de cultuur van het land of gebied van de bron- en doeltaal;
 5. U beschikt over de vereiste tolkvaardigheid en tolkattitude.

 

Meer informatie

Meer informatie over de inschrijfvoorwaarden vindt u in het Besluit Inschrijving Rbtv, de Beoordelingskaders Tolk C1 en Tolk B2 en het Beoordelingskader vertaler C1. U vindt deze documenten in de Bibliotheek.